Izbor iz sadržaja

Upis u posjedovni list

11.07.2019 07:30 U slučaju kada se u svezi s vlasništvom na nekretnini koja je predmet upisa u katastarski operat, vodi spor na sudu postupak upisa u posjedovni list treba prekinuti do dovršenja spora o vlasništvu.