Izbor iz sadržaja

Uknjižba prava vlasništva

22.12.2016 07:30 Za uknjižbu prava vlasništva nekretnine koja predstavlja javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu lokalne uprave i samouprave nije dovoljno da je ta čestica kategorizirana kao nerazvrstana cesta već je potrebno zemljišnoknjižnom sudu dostaviti katastarski elaborat iz kojeg će biti razvidno da se radi o dijelu nekretnine koja predstavlja nerazvrstanu cestu kao javno dobro u općoj uporabi.