Izbor iz sadržaja

Tužba na predaju u suposjed

23.08.2016 07:30 Osoba koja ima pravo plodouživanja koje obuhvaća i pravo na posjed nekretnine, ima pravo na tužbu kojom traži predaju u posjed određenog dijela te nekretnine samo ako su prethodno uređeni suposjedovni odnosi ili je provedena dioba suvlasničke zajednice nekretnina ili je provedeno etažiranje stambenog objekta između suvlasnika nekretnina.