Izbor iz sadržaja

Povrat dara

16.02.2016 07:30 Ako ostaviteljica u času smrti nije imala nikakvu pokretnu niti nepokretnu imovinu, tražbinu prema trećima, a niti je sastavila oporuku, tada se smatra da je raspolaganjem za života - darovanjem, povrijedila nužni dio zakonskog nasljednika, zbog čega on ima pravo na povrat dara u 1/4 dijela u odnosu na suvlasnički dio nekretnine, a koja je bila predmet darovnog ugovora.