Izbor iz sadržaja

Razvrgnuće suvlasništva

26.11.2015 07:30 Tuženica u žalbi ukazuje na bitnu povredu odredaba procesnog prava koju je prema žalbenim navodima počinio sud propustivši provesti dokaze saslušanjem svjedoka javnog bilježnika V. P., a na okolnost da je tuženica isticala prigovor da predmetne nekretnine na kojoj je izgrađena obiteljska kuća (čest. zem…. k.o. M.) ne predstavlja bračnu stečevinu već da je ta nekretnina koju je ona donijela u dotu, dakle, da je to o njezina vlastita imovina.