Izbor iz sadržaja

Uknjižba vlasništva u korist maloljetne osobe

06.08.2015 07:30 Da bi po obliku predstavljao ispravu podobnu za upis uknjižbe prava vlasništva,ugovor kojim maloljetna osoba kupuje nekretninu ne mora biti sačinjen u formi javnobilježničkog akta, jer nije riječ o pravnom poslu raspolaganja (otuđenje, opterećenje) postojećom imovinom maloljetne osobe, već o poslu kojim će maloljetna osoba tek steći imovinu - nekretninu koja je predmet kupnje.