Izbor iz sadržaja

Dostava presude

20.04.2015 07:30 Ako stranka nije pristupila na ročište na kojem se objavljuje presuda iako je uredno obaviještena o ročištu, a presuda nije objavljena na internetskoj stranici e-oglasne ploče suda, tada je sud dužan presudu dostaviti stranci, odnosno njezinom punomoćniku sukladno odredbama Zakona o parničnom postupku o dostavljanju pismena.