Izbor iz sadržaja

Zakonska zatezna kamata

04.03.2015 07:30 Prekršajni zakon ne predviđa mogućnost naplate zateznih kamata na izrečene prekršajne novčane kazne, pa ih predlagatelj osiguranja nema pravo potraživati u postupku osiguranja novčane tražbine s osnove ovršne isprave kojom je određena naplata novčane kazne.