Dnevne novosti

ESLJP: Analiza presude Pantalon protiv Hrvatske

27.10.2021 07:40 KNJIGA I ČEKIĆ
Europski sud za ljudska prava u presudi Pantalon protiv Hrvatske utvrdio je da su osuda i novčana kazna izrečena za prekršaj zbog neprijavljivanja podvodne puške na granici iako temeljem mjerodavnog prava ona nije smatrana oružjem te nepredvidivo tumačenje domaćeg propisa doveli do povrede načela nullum crimen sine lege.

Ured zastupnika pripremio je analizu presude Pantalon protiv Hrvatske u kojoj je Europski sud za ljudska prava presudio da je Republika Hrvatska povrijedila članak 7. Konvencije (načelo nullum crimen sine lege) jer su domaći sudovi contra legem te stoga nepredvidljivo tumačili mjerodavne odredbe Zakona o oružju na štetu podnositelja zahtjeva.

Naime, podnositelj zahtjeva osuđen je za prekršaj zbog neprijavljivanja podvodne puške na granici i izrečena mu je za taj prekršaj novčana kazna, iako temeljem mjerodavnog prava takva puška nije smatrana oružjem pa ju podnositelj stoga nije ni bio dužan prijaviti na granici.