Dnevne novosti

ESLJP: Pintarić protiv Hrvatske te Kamić protiv Hrvatske

22.10.2021 07:35 ČEKIĆ
Europski sud za ljudska prava je u presudama Pintarić protiv HrvatskeKamić protiv Hrvatske utvrdio da su zahtjevi podnositelja nedopušteni.

Europski sud za ljudska prava je 21. listopada 2021. objavio dvije odluke o nedopuštenosti zahtjeva/tužbi podnositelja u predmetima Pintarić protiv Hrvatske i Kamić protiv Hrvatske.

U predmetu Pintarić podnositelj je prigovorio da mu je u revizijskom postupku povrijeđeno pravo na pošteno suđenje zajamčeno čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jer Vrhovni sud RH u svojoj presudi nije obrazložio njegov prigovor da revizija tuženika nije ratione valoris dopuštena. Naime, riječ je bila o domaćem postupku tijekom kojeg je došlo do promjene valute iz jugoslavenskih dinara (DIN) u hrvatske dinare i u konačnici u hrvatske kune što je utjecalo na tumačenje visine vrijednosti predmeta spora (dalje: VPS) o kojoj je ovisilo i pitanje dopuštenosti revizije.
 
Europski sud je utvrdio da je 2008. došlo do promjene domaće sudske prakse prema kojoj je u predmetima u kojima je VPS bila izražena u jugoslavenskim dinarima, za dopuštenost revizije relevantna zakonska granica koja je važila u vrijeme pokretanja postupka. Takvo novo tumačenje je bilo javno objavljeno i podnositelju je isto bilo poznato. Budući da je podnositelj podnio tužbu 1991. godine te da je odredio VPS u visini od 35.000 DIN, kada je za dopuštenost revizije visina VPS-a trebala biti najmanje 8.000 DIN, revizija tuženika je u podnositeljevom predmetu bila dopuštena.
 
Stoga je Europski sud utvrdio da je zahtjev podnositelja očito neosnovan jer Vrhovni sud RH, u kontekstu ovog predmeta, prije nego se upustio u raspravljanje o meritumu nije bio dužan izričito obrazložiti zašto je revizija dopuštena.
 
U predmetu Kamić podnositelj je prigovorio da mu je povrijeđeno pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života (čl. 8. Konvencije) zbog dvije nezakonite pretrage njegovog doma. Policija je 2012. godine izvršila pretragu podnositeljeve kuće temeljem naredbe prekršajnog suda zbog sumnje da podnositelj neovlašteno posjeduje eksplozivne naprave. Pretraga se temeljila na anonimnoj prijavi prema kojoj je podnositelj ručnom bombom prijetio djeci koja su bacala petarde na njegovo dvorište.
 
Europski sud je utvrdio da je u tim okolnostima, pretraga bila jedino sredstvo ispitivanja navoda iz prijave te da je bila razmjerna legitimnom cilju sprječavanja nereda ili zločina. Opseg pretrage bio je ograničen, pretraga je izvršena sukladno domaćem pravu, a pretragom nije bilo oduzeto ništa čime bi bila narušena jamstva protiv arbitrarnosti i zloupotrebe. Stoga je Europski sud utvrdio da je miješanje države u pravo podnositelja na poštovanje njegovog doma bilo ''nužno u demokratskom društvu'' sukladno članku 8. stavku 2. Konvencije te je stoga zahtjev podnositelja nedopušten.
 
U pogledu druge pretrage kuće koju je državni inspektorat izvršio 2013. godine temeljem anonimne prijave da podnositelj ilegalno iznajmljuje smještaj turistima, Europski sud je taj dio zahtjeva podnositelja proglasio nedopuštenim zbog neiscrpljivanja domaćih pravnih sredstava. Prihvatio je prigovor zastupnice da podnositelj ovaj prigovor uopće nije iznio pred domaća tijela iako je mogao podnijeti tužbu temeljem Zakona o sustavu državne uprave.