Dnevne novosti

Sabor glasovanjem završava proljetno zasjedanje

15.07.2021 07:35 SABOR
ZAGREB, 14. srpnja 2021. (Hina) - Zastupnici Hrvatskog sabora čiji 10. saziv uskoro navršava prvu godinu rada zaključuju u četvrtak proljetno zasjedanje glasovanjem o 30-ak točaka dnevnog reda među kojima su Zakon o civilnim stradalnicima, izmjene Kaznenog i Zakona o mirovinskom osiguranju, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te Zakona o gospodarenju otpadom.

Zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata otvoren je rok za podnošenje zahtjeva za priznavanje statusa civilnog invalida rata po osnovi oštećenja organizma nastalog zbog bolesti dobivene ili pogoršane pod okolnostima u vezi s Domovinskom ratom. Članovi obitelji nestalih civila u Domovinskom ratu koji još nisu rješenjem općinskog suda proglašeni umrlim, moći će ostvariti prava po tom Zakonu i prije proglašenja nestale osobe umrlom. Omogućeno je korištenje obiteljske invalidnine članovima obitelji koji to dosad nisu mogli zbog mirovine, radnog odnosa, registriranog obrta ili dobne granice. Veći iznosi osobne invalidnine, ortopedskog dodatka, dodatka za njegu i pomoć druge osobe i obiteljske invalidnine zbog povećanja osnovice za određivanje navedenih prava sa 100 na 115 posto proračunske osnovice te zbog povećanja postotka iznosa obiteljske invalidnine s 25 na 40 i s 15 na 25 posto od osnovice. Također, preciznije je definirano pravo na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, poboljšan socioekonomski položaj korisnika uvođenjem novih prava: novčana naknada, jednokratna novčana pomoć, posebni dodatak, korištenje usluga veteranskog centra te predviđena uspostava Evidencije civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

Predloženim izmjenama Kaznenog zakona spolno će uznemiravanje posljedično rezultirati progonom po službenoj dužnosti za to kazneno djelo. Izmjene i dopune rezultirat će nezastarijevanjem kaznenog progona za teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Predložene izmjene Kaznenog zakona proširuju katalog kaznenih djela novom inkriminacijom zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja te proširuju kaznenopravnu zaštitu zajamčenu djeci i na druge kategorije ranjivih osoba, uz preciznije propisivanje radnje počinjenja kaznenog djela. Također, proširuje se i značenje izraza bliske osobe, a izmjene će rezultirati obveznim izricanjem sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana. Izmjene i dopune dovest će do obveze izricanja sigurnosne mjera zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti  pod uvjetom recidiva, dok se u odnosu na sigurnosnu mjeru zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora  predlaže propisati da je izriče sud. 

Prijedlog Zakona o gospodarenju otpadom, među ostalim, donosi nove ciljeve do 2035. godine povećanja odvajanja i recikliranja otpada i smanjenja odlaganja otpada te se zabranjuje stavljanje ne tržište određenih jednokratnih plastičnih proizvoda (primjerice štapići, slamke, pribor za jelo i sl.) i plastičnih vrećica za nošenje debljine manje od 50 mikrometara uz izuzetak vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje što je usklađenje s direktivama iz područja gospodarenja otpadom te donošenje planskih dokumenata gospodarenja otpadom na razini županija, nadležnosti u izdavanju dozvola i vođenje očevidnika i evidencija za gospodarenje otpadom te se regulira način rada i evidencija centara za ponovnu uporabu.

Izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju se i na korisnike obiteljske mirovine proširuje krug umirovljenika koji mogu raditi do polovice punog radnog vremena i primati puni iznos mirovine. Stupanjem na snagu Zakona omogućit će se korisnicima obiteljske mirovine rad do polovice punog radnog vremena, bez da im se obustavi isplata mirovine te će im se na taj način omogućiti da, u slučaju značajnog gubitka prihoda kućanstva nakon smrti hranitelja obitelji, uz mirovinu osiguraju dodatni financijski prihod u starosti radi poboljšanja svoje socijalne sigurnosti i smanjenja rizika siromaštva. Time će se također postići njihova veća socijalna uključenost u zajednicu i osigurati dodatna radna snaga na tržištu rada.

Predloženom dopunom Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji pružit će se prekršajnopravna zaštita sadašnjim ili bivšim partnerima u intimnoj vezi, koja u smislu zakona nije postojala, budući da nisu bili obuhvaćeni krugom osoba na koji se zakon primjenjivao. Stupanjem na snagu izmjenama i Kaznenog zakona, uskladit će se krug bliskih osoba na koje će se ti zakoni primjenjivati i u odnosu na sadašnjeg ili bivšeg intimnog partnera. Opisana dopuna potrebna je i zbog mogućnosti primjene kaznenog djela nasilja u obitelji koja u svom zakonskom opisu upućuje na teško kršenje propisa o zaštiti od nasilja u obitelji. Glasovanje je predviđeno u 10 sati.