Dnevne novosti

Novčana kazna zbog izrečene uvrede na zatvorenom skupu predstavlja povredu prava na slobodu izražavanja

30.03.2021 07:44 TIŠINA
Dana 18. ožujka 2021. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) objavio je presudu u predmetu Bon protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio povredu prava na slobodu izražavanja.

Podnositelj zahtjeva, aktivist za zaštitu okoliša, osuđen je pred domaćim sudovima za kazneno djelo uvrede i novčano je kažnjen zbog vrijeđanja lokalnog političara, nazivajući ga „pravim pravcatim žoharom“. Podnositelj je pred Sudom prigovarao zbog povrede prava na slobodu izražavanja, zajamčenog čl. 10. Konvencije.

Europski sud je utvrdio da je miješanje domaćih sudova u pravo podnositelja na slobodu izražavanja bilo zakonito, slijedilo je legitiman cilj (zaštita prava drugih, tj. ugled i čast lokalnog načelnika), no da nije bilo nužno u demokratskom društvu. Budući da su navedene riječi izrečene na skupu o vođenju lokalne politike o zaštiti okoliša, Sud je smatrao da je to bila rasprava od javnog interesa i da je načelnik općine bio javna osoba koja je trebala imati viši prag tolerancije prema kritici upućenoj mu tijekom bavljenja lokalnom politikom. Podnositelj je izjavu dao pred ograničenim brojem ljudi na znanstvenom skupu, te ju nije on učinio dostupnom široj javnosti.

Nadalje, Sud je primijetio da su domaći sudovi u kaznenom postupku analizirali samo predmetnu riječ podnositelja koja je predstavljala uvredu, ali nisu procijenili kontekst u kojem je ta izjava dana i odbili su tvrdnje podnositelja da je taj dio izlaganja bio isključivo metaforički. Premda je taj izraz mogao uznemiriti načelnika, Sud je smatrao da se snažna kritika, obojena vlastitim mišljenjem podnositelja, ne može shvatiti kao neopravdani osobni napad na načelnika općine. Sankcija koja je izrečena u domaćem postupku u vidu novčane kazne u visini od 3.500 eura bila je visoka i imala je negativne posljedice na podnositelja.

Dakle, domaći sudovi nisu postigli pravičnu ravnotežu između ograničenja podnositeljeve slobode izražavanja i legitimnog cilja kojem se težilo. Stoga je došlo do povrede čl. 10. Konvencije, te je Sud podnositelju dosudio 7.500 eura na ime naknade nematerijalne štete i 3.250 eura na ime troškova postupka.