Aktualnosti

OPORUKA U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA - USMENA OPORUKA

Pisani oblik oporuke kao pravilo postupanja uspostavljen je s razlogom smanjenja mogućih zloupotreba i krivotvorenja prilikom sačinjavanja izjava posljednje volje oporučitelja. Budući da postoje i takve iznimne situacije u kojima nije moguće sastaviti pisanu oporuku, zakon je predvidio i iznimku usmene oporuke koju je moguće i dopušteno sačiniti samo pod točno određenim uvjetima. Stoga za usmenu oporuku možemo reći da je ona izvanredni oblik oporuke, koji je valjan samo ako su kumulativno ispunjene određene zakonom predviđene pretpostavke.
Opširnije...