Aktualnosti

Javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava

Javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava je pravni institut koji se temelji na volji stranaka da osiguraju tražbinu fiducijara na način da se na njega, kao predlagatelja osiguranja, prenese vlasništvo na nekoj stvari ili pravu fiducijanta, kao protivnika osiguranja. Trajanje osiguranja predviđeno je do potpunog namirenja fiducijarove tražbine. U slučaju da dužnik ne podmiri tražbinu, vjerovnik ima pravo, po dospijeću, namiriti se unovčenjem predmeta osiguranjem ili ima pravo, pod određenim uvjetima, postati punopravni vlasnik stvari.
Opširnije...