Dodavanje komentara

Želite staviti bilješku ili komentar kod nekog dokumenta?

Putem javnih ili privatnih komentara možete voditi bilješke i stavljati komentare kod propisa, sudskih odluka i stručnih članaka.

Nova funkcionalnost na portalu omogućuje Vam stavljanje vlastitih komentara uz pojedine članke propisa ili uz neki propis, stručni članak te uz sudsku praksu. Na taj način možete voditi vlastite bilješke te istaknuti Vama bitne pojedinosti.

Također, komentari mogu biti privatni - što znači da su vidljivi samo osobama s tim korisničkim imenom, ili javni - što znači da će biti vidljivi svim korisnicima koji imaju pristup portalu NOTARIUS.