U središtu

Konačni prijedlog Zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju

18.10.2023 Nakon što je Hrvatski sabor na sjednici održanoj 28. lipnja 2023. godine donio zaključak kojim se prihvaća Prijedlog zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju u skladu s novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“, br. 119/22.), Vlada je na sjednici održanoj dana 27. rujna 2023. godine donijela Konačni prijedlog zakona o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju i isti je upućen u Saborsku proceduru.

Akademski i stručni nazivi i akademski stupanj te njihovo stjecanje i korištenje u Republici Hrvatskoj propisani su odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, br. 107/07.,118/12.) koji je stupio na snagu 27. listopada 2007., odnosno njegove izmjene i dopune 3. studenoga 2012. godine. Budući da je dana 22. listopada 2022. godine na snagu stupio novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (dalje u tekstu: ZVOZD), a u kojem su, između ostalog izmijenjeni nazivi studija i akademski i stručni nazivi i akademski stupnjevi koji se stječu završetkom tih studija radi usklađivanja odredbi o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju sa ZVOZD-om, bilo je potrebno donijeti novi Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju (dalje u tekstu: ZASNAS).

Novim Zakonom usklađeni su nazivi koji se stječu završetkom stručnih studija diplomske razine u Republici Hrvatskoj s europskom praksom i na taj su način hrvatske kvalifikacije postale prepoznatljivije na nacionalnom i europskom tržištu rada i u sustavu visokoga obrazovanja, a olakšana je i mobilnost studenata i osoba s diplomom.

Usklađivanjem naziva koji se stječu završetkom studijskih programa u Republici Hrvatskoj i drugim članicama Europske unije, ostvaruje se bolja povezanost i uključenost hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti u Europski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area - EHEA).

Člankom 74. stavkom 1. ZVOZD-a, propisano je da završetkom studija student stječe odgovarajući stručni ili akademski naziv ili akademski stupanj te druga prava u skladu s posebnim propisima.

Člankom 2. ZASNAS-a, jasnije je definirano tko stječe akademski naziv, stručni naziv te akademski stupanj, slijedom čega:

Akademski naziv stječe student koji završi sveučilišni prijediplomski studij, sveučilišni diplomski studij, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij te sveučilišni specijalistički studij;

- Stručni naziv stječe student koji završi stručni kratki studij, stručni prijediplomski studij te stručni diplomski studij;

- Akademski stupanj stječe student koji završi doktorski studij.

U II. poglavlju ZASNAS-a člancima 3. do 7., propisuje se stjecanje akademskog naziva i akademskog stupnja i način korištenja kratice.

Završetkom sveučilišnoga prijediplomskog studija student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) uz naznaku struke za koji se koristi kratica univ. bacc. uz naznaku struke, a iznimno za programe iz područja tehničkih znanosti i neke programe iz područja biotehničkih znanosti, student stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer za koji se koristi kratica univ. bacc. ing. Kratica se stavlja iza imena i prezimena osobe (članak 3.).

Završetkom sveučilišnoga diplomskog studija i sveučilišnoga integriranoga prijediplomskog i diplomskog studija, student stječe akademski naziv sveučilišni magistar uz naznaku struke za koji se koristi kratica univ. mag. uz naznaku struke, za programe iz područja tehničkih znanosti i neke programe iz područja biotehničkih znanosti se stječe akademski naziv sveučilišni magistar inženjer uz naznaku struke za koji je kratica univ. mag. ing. uz naznaku struke, a završetkom sveučilišnoga integriranog prijediplomskog i diplomskog studija medicine, dentalne medicine ili veterine student stječe se akademski naziv doktor uz naznaku struke uz kraticu dr. uz naznaku struke. Kratica se stavlja iza imena i prezimena osobe (članak 4.).

Završetkom doktorskog studija student stječe akademski stupanj doktor znanosti, odnosno doktor umjetnosti uz naznaku znanstvenog područja odnosno umjetničkog područja uz kraticu akademskog stupnja dr. sc. uz naznaku znanstvenog područja, odnosno dr. art.. Kratica se stavlja ispred imena i prezimena osobe (članak 5.).

Završetkom sveučilišnoga specijalističkog studija student stječe akademski naziv specijalist uz naznaku struke, koji se može koristiti uz akademski naziv sveučilišni magistar. Koristi se kratica spec. uz naznaku struke, a može se koristiti uz kraticu univ. mag. i stavlja se iza imena i prezimena osobe. Po završetku sveučilišnoga specijalističkog studija iz područja medicine, veterine, dentalne medicine, farmacije, medicinske biokemije, psihologije i drugog područja za koje je posebnim zakonom propisano specijalističko usavršavanje student stječe akademski naziv sveučilišni specijalist uz naznaku struke, koji se može koristiti uz akademski naziv doktor, koristi se kratica univ. spec. uz naznaku struke, a može se koristiti uz kraticu dr. i stavlja se iza imena i prezimena osobe (članak 6.).

III. poglavlje Zakona člancima 8. do 10., propisuje stjecanje stručnog naziva, a razlikuju se stručni nazivi:

-          završetkom stručnoga kratkog studija - stručni naziv pristupnik uz naznaku struke, pristup. (članak 8.)

-          završetkom stručnoga prijediplomskog studija - prvostupnik (baccalaureus) uz naznaku struke, bacc., uz iznimku za programe iz područja tehničke znanosti i neke programe iz područja biotehničkih znanosti student stječe stručni naziv prvostupnik (baccalaureus) inženjer, uz naznaku struke, bacc. ing. (članak 9.)

-          završetkom stručnoga diplomskog studija - magistar, uz naznaku struke, mag. (članak 10.).

Slijedom navedenih odredbi, a u skladu s člankom 74. ZVOZD-a, propisuju se sljedeći:

Akademski nazivi

-          sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) - univ. bacc.

-          sveučilišni magistar - univ. mag.

-          doktor - dr.

-          sveučilišni magistar inženjer - univ. mag. ing.

-          specijalist – spec. (može se koristiti uz univ. mag.)

-          sveučilišni specijalist – univ. spec. (može se koristiti uz dr.)

Stručni nazivi:

-          prvostupnik (baccalaureus) - bacc.

-          Magistar - mag. 

-          magistar inženjer - mag. ing.

-          pristupnik - pristup.

Akademski stupnjevi:

-          doktor znanosti - dr. sc.

-          doktora umjetnosti - dr. art.

Nadalje, članak 12. ZASNAS-a propisuje da se, u slučaju kada se studij koji je akreditiran u Republici Hrvatskoj više ne izvodi ili nije iste vrste, ujednačavanje akademskog ili stručnog naziva te akademskog stupnja koji su stečeni prije stupanja na snagu novog ZVOZD-a u smislu prava koja iz toga proizlaze provodi se u posebnom postupku kojeg provodi Agencija. U tom slučaju visoko učilište ili pravni slijednik visokog učilišta koje je izvodilo studij svojim će općim aktom po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Agencije, utvrditi akademski ili stručni naziv s kojim će se ujednačiti akademski ili stručni naziv stečen završetkom sveučilišnog ili stručnoga studija ustrojenog prema programima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu novog ZVOZD-a, a uvjerenje o ujednačavanju izdaje se bez naknade.

Ako visoko učilište nema pravnog slijednika, Agencija će rješenjem odrediti visoko učilište koje će donijeti navedeni opći akt.

Nadalje, u skladu s odredbama članka 73. ZVOZD-a studentu se nakon završetka prijediplomskog, diplomskog i poslijediplomskog te integriranog studija izdaje diploma i dopunska isprava o studiju, a nakon završetka stručnoga kratkog studija svjedodžba i dopunska isprava o studiju. Navedene isprave o završenom studiju javne su isprave koje visoko učilište izdaje temeljem javne ovlasti, a kojima se potvrđuje da je student završio određeni studij i stekao pravo na akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj. Ispravu o završenom studiju izdaje visoko učilište bez naknade, na hrvatskom i engleskom jeziku, u potpisanom i ovjerenom ispisu te u digitalnom obliku. Također, člankom 13. ZASNAS propisano je da se akademski naziv, stručni naziv i akademski stupanj unose u potvrdu, uvjerenje, svjedodžbu, odnosno diplomu o završenom studiju te u dopunsku ispravu o studiju na hrvatskom jeziku koje se izdaju na stranom jeziku, prevode se u odgovarajuće nazive koje su prihvaćene u odnosnom jeziku, a stečeni akademski naziv, stručni naziv i akademski stupanj koriste se u skladu s potvrdom, uvjerenjem, svjedodžbom, odnosno diplomom o završenom studiju.

Članak 114. ZVOZD-a propisuje usklađivanje studija, kako slijedi:

-          preddiplomski sveučilišni studij mijenja naziv u sveučilišni prijediplomski studij,

-          preddiplomski stručni studij mijenja naziv u stručni prijediplomski studij,

-          diplomski sveučilišni studij mijenja naziv u sveučilišni diplomski studij,

-          integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij mijenja naziv u sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij,

-          diplomski stručni studij mijenja naziv u stručni diplomski studij,

-          poslijediplomski specijalistički studij mijenja naziv u sveučilišni specijalistički studij,

-          poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij mijenja naziv u doktorski studij,

-          kratki stručni studij mijenja naziv u stručni kratki studij

Nadalje, osobe koje su prije stupanja na snagu novog ZVOZD-a stekle akademski naziv prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke stječu akademski naziv sveučilišni prvostupnik uz naznaku struke (univ. bacc. uz naznaku struke), a osobe koje su ranije stekle stručni naziv stručni prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke stječu stručni naziv prvostupnik (baccaleraus) uz naznaku struke (bacc. uz naznaku struke).

Također, osobe koje su ranije stekle stručni naziv stručni specijalist određene struke sada stječu stručni naziv magistar uz naznaku struke (mag. uz naznaku struke).

Osobe koje ranije stekle akademski naziv magistar uz naznaku određene struke sada stječu akademski naziv sveučilišni magistar uz naznaku određene struke (univ. mag. uz naznaku struke).

Osobe koje su ranije stekle akademski naziv magistar inženjer uz naznaku struke sada stječu akademski naziv sveučilišni magistar inženjer uz naznaku struke (univ. mag. ing. uz naznaku struke).

Osobe koje su ranije stekle stručni naziv stručni specijalist određene struke iz tehničkog područja sada stječu stručni naziv magistar inženjer uz naznaku struke (mag. ing. uz naznaku struke).

Visoko učilište obvezno je na zahtjev osobe koja je završila studij bez naknade izdati uvjerenje o ujednačavanju stručnoga naziva.

U odnosu na navedene odredbe članka 114. ZVOZD-a, člankom 15. ZASNAS-a pobliže se uređuje usklađivanje odredbi stečenih akademskih i stručnih naziva i akademskog stupnja
prema ranije važećim propisima. Na taj način propisuju se sljedeći stručni nazivi i stupnjevi stečeni završetkom, odnosno ujednačenja:

- sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS), ujednačen je s akademskim nazivom sveučilišni magistar uz naznaku struke ili sveučilišni magistar inženjer, uz naznaku struke ili doktor, uz naznaku struke

- stručni dodiplomski studij, u trajanju kraćem od tri godine čijim završetkom se stječe viša stručna sprema (VŠS), ujednačen je s odgovarajućim stručnim nazivom pristupnik uz naznaku struke ili s odgovarajućim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus) uz naznaku struke ili prvostupnik (baccalaureus) inženjer, uz naznaku struke

- stručni dodiplomski studij, u trajanju od tri godine čijim završetkom se stječe viša stručna sprema (VŠS), ujednačen je sa stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus), uz naznaku struke ili stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer, uz naznaku struke,

- stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS), ujednačen je sa stručnim nazivom magistar uz naznaku struke, a osobe koje su stekle takve stručne nazive zadržavaju prava koja proizlaze iz stečene visoke stručne spreme

- poslijediplomski stručni studij koji se izvodi na sveučilištu ujednačen je s akademskim nazivom specijalist uz naznaku struke

- akademski stupanj doktora znanosti stečen završetkom sveučilišnoga poslijediplomskoga znanstvenog studija, akademski stupanj doktora umjetnosti stečen završetkom poslijediplomskog umjetničkog studija te akademski stupanj doktora znanosti stečen obranom disertacije izvan doktorskog studija, ujednačeni su s akademskim stupnjem doktora znanosti, odnosno doktora umjetnosti.

Članak 16. ZASNAS-a propisuje pravo osoba koje su završile sveučilišni poslijediplomski znanstveni studij kojim se stječe akademski stupanj magistra znanosti te osoba koje su završile sveučilišni poslijediplomski umjetnički studij kojim se stječe akademski stupanj magistra umjetnosti, da zadrže akademski stupanj magistra znanosti (mr. sc.), odnosno magistra umjetnosti (mr. art.), kao i pravo osoba koje su završile poslijediplomski stručni ili umjetnički studij na veleučilištu ili visokoj školi, da zadrže stečeni stručni naziv magistar, odnosno magistra (mr.), odnosno prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu novog ZVOZD-a.

Nadalje, člankom 18. propisano je da će za osobe koje su do 8. listopada 1991. stekle diplome ili druge isprave na visokim vojnim ili vjerskim učilištima na području bivše SFRJ, za koje se ne može utvrditi odgovarajući stručni naziv ili akademski stupanj, ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje utvrditi stručni naziv ili akademski stupanj na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva obrane, odnosno Komisije za odnose s vjerskim zajednicama Vlade Republike Hrvatske.

 

Mirta Brkić-Gverieri, dipl. iur.