U središtu

Prijedlog pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za otpis duga

27.07.2022

Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za otpis duga zatvoreno je 24. lipnja 2022., a njegovo donošenje u vezi je s obvezom Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da se Pravilnikom utvrde uvjeti za otpis i/ili djelomičan otpis duga korisnicima socijalne pomoći, a čiji pregled autor donosi u nastavku članka.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama u svrhu unaprjeđenja kvalitete života i osnaživanje korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22., 46/22.- u daljnjem tekstu: Zakon) temeljni je propis kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi i druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Zakonom su utvrđeni i korisnici, naknade i usluge u sustavu socijalne skrbi te postupci i kriteriji za njihovo ostvarivanje. Korisnikom se smatra osoba ili kućanstvo koji u sustavu socijalne skrbi ostvaruje naknadu, socijalnu uslugu ili drugi oblik pomoći propisan Zakonom.

Člankom 21. Zakona propisane su naknade u sustavu socijalne skrbi, a to su:

 1. zajamčena minimalna naknada,
 2. naknada za troškove stanovanja,
 3. naknada za ugroženog kupca energenata,
 4. naknada za osobne potrebe,
 5. jednokratna naknada,
 6. naknada za pogrebne troškove,
 7. naknada za redovito studiranje,
 8. plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu,
 9. osobna invalidnina,
 10. doplatak za pomoć i njegu,
 11. status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja.

Zakonom se propisuje obveza korisnika koji je na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad (u daljnjem tekstu: Zavod) ostvario pravo ili kojem je isplaćena naknada na koju nije imao pravo, da nadoknadi štetu. Odnosno, ako je na temelju neistinitih ili netočnih podataka ostvario pravo ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada, dužan je nadoknaditi štetu. Korisnik pravo koje ga ne pripada može ostvariti zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na prestanak ili opseg prava.

Prema tome, korisnik koji je ostvario pravo u sustavu socijalne skrbi ili kojemu je isplaćena novčana naknada na koju nije imao pravo dužan je nadoknaditi štetu za ostvareno ne pripadajuće pravo odnosno vratiti primljene iznose ako:

1. je na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znao ili morao znati da su neistiniti odnosno netočni ili na drugi način neosnovano ostvario pravo iz sustava socijalne skrbi na koje nije imao pravo ili ga je ostvario u većem opsegu nego što mu pripada ili

2. je pravo iz sustava socijalne skrbi ostvario zbog toga što nije prijavio promjenu koja utječe na prestanak ili opseg prava, a znao je ili je morao znati za tu promjenu.

Osim mogućnosti sklapanja nagodbe o načinu i vremenu naknade štete, odnosno povrata isplaćenog iznosa novčane naknade ili troška usluge s obveznikom naknade štete, člankom 300. Zakona propisana je mogućnost Zavoda za donošenjem odluke o otpisu duga korisnicima socijalne pomoći, djelomično ili u cijelosti, uvažavajući korisnikovo imovinsko stanje i socijalni položaj, a ako dug korisnika koji se otpisuje iznosi 10.000,00 kuna i više, Zavod može odlučiti da se dug djelomično ili u cijelosti otpiše samo uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Navedeno znači da Zavod može na prijedlog obveznika naknade štete odnosno obveznika povrata isplaćenog iznosa odlučiti da se njegov dug po osnovi naknade štete odnosno povrata isplaćenog iznosa djelomično ili u cijelosti otpiše ako utvrdi da podnositelj prijedloga nije u mogućnosti izvršiti povrat isplaćenih iznosa odnosno naknaditi štetu bez ugrožavanja podmirenja osnovnih stambenih i drugih osnovnih životnih potreba, uzimajući u obzir njegove prihode, imovinsko stanje i socijalni položaj.

Ako podnositelj prijedloga za otpis duga živi u kućanstvu, prilikom odlučivanja o podnesenom prijedlogu u obzir se uzimaju i prihodi, imovinsko stanje i socijalni položaj članova njegova kućanstva. Prijedlog za otpis duga može se podnijeti najkasnije do dana podnošenja tužbe radi naknade štete odnosno povrata isplaćenog iznosa sudu putem nadležnog državnog odvjetništva.

Ako dug obveznika naknade štete odnosno obveznika povrata isplaćenog iznosa koji se otpisuje iznosi 10.000,00 kuna ili više, Zavod može na prijedlog obveznika naknade štete odnosno obveznika povrata isplaćenog iznosa odlučiti da se dug djelomično ili u cijelosti otpiše, samo uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Zavod je dužan voditi evidenciju o otpisu tražbine obveznicima naknade štete odnosno obveznicima povrata isplaćenog iznosa s podacima o imenu i prezimenu obveznika naknade štete odnosno obveznika povrata isplaćenog iznosa, iznosu ukupnog duga i iznosu duga koji se otpisuje te o tome do 15. siječnja svake godine za prethodnu godinu dostavljati izvješće Ministarstvu. Zavod će po službenoj dužnosti otpisati potraživanje prema obvezniku naknade štete odnosno obvezniku povrata isplaćenog iznosa ako nastupi zastara naplate potraživanja prema zakonu kojim se uređuju obvezni odnosi.

Stavkom 7. članka 300. Zakona propisana je obveza donošenja pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za otpis duga, pa je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uputilo Prijedlog pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za otpis duga (u daljnjem tekstu: Prijedlog pravilnika) u javno savjetovanje, a čije je zatvaranje predviđeno 24. lipnja 2022.

Prijedlogom pravilnika propisuju se uvjeti za otpis i/ili djelomičan otpis duga, dokumentacija koja se prilaže uz prijedlog za otpis duga te osnivanje Povjerenstva za davanje prethodne suglasnosti radi otpisa duga.

Otpis duga u cijelosti

Člankom 3. Prijedloga pravilnika propisano je da se dug otpisuje u cijelosti podnositelju prijedloga koji ispunjava sljedeće uvjete:

 1. ako ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu i ako osim nekretnina koje podnositelj prijedloga i članovi njegovog kućanstva koriste za stanovanje i podmirenje osnovnih životnih potreba te onih koje se ne mogu unovčiti odnosno čije je unovčenje teško provedivo, nemaju u vlasništvu drugih nekretnina ili
 2. ako imovno stanje podnositelja prijedloga i članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:

a)        ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja prijedloga i članova njegovog kućanstva, osim novčanih sredstava koja se ne uračunavaju u prihod prema zakonu kojim je uređena djelatnost socijalne skrbi, ne prelaze iznos od jedne proračunske osnovice po članu kućanstva (3.326,00 kn), a za podnositelja zahtjeva koji je samac iznos od jedne i pol proračunske osnovice (4.989,00 kn),

b)        imovina (imovinska prava, vrijednosni papiri, gotovina u domaćoj i stranoj valuti, štednja, novčani polozi, novčana sredstva na osobnim računima, dionice, poslovni udjeli, životno osiguranje i dr.) u novčanom obliku podnositelja prijedloga i članova njegovog kućanstva, po članu kućanstva ne prelazi iznos od jedne proračunske osnovice,

c)        podnositelj prijedloga i članovi njegovog kućanstva pored nekretnina koje koriste  za stanovanje i podmirenje osnovnih životnih potreba te onih koje se ne mogu unovčiti odnosno čije je unovčenje teško provedivo, nemaju u vlasništvu drugih nekretnina,

d)        ako podnositelj prijedloga i članovi njegovog kućanstva nemaju u vlasništvu motorno vozilo niti plovilo čija vrijednost prelazi iznos od 40.000,00 kuna, osim vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva koji je osoba s invaliditetom ili teško pokretna osoba i

e)        ako su nezaposleni radno sposobni podnositelj prijedloga i članovi njegovog kućanstva evidentirani kao nezaposlene osobe u evidenciji nezaposlenih osoba, osim osoba za koje je Zakonom propisana iznimka od obveze prijave u evidenciju nezaposlenih osoba.

Djelomičan otpis duga

Uz otpis duga u cijelosti, Prijedlogom pravilnika propisuje se mogućnost djelomičnog otpisa duga na način da se dug djelomično otpisuje podnositelju prijedloga koji ispunjava uvjete potrebne za otpis duga u cijelosti, osim uvjeta iz članka 3. točke 2. podtočke a) Pravilnika, ako bi ispunjenje duga u cijelosti predstavljalo prekomjerno opterećenje s obzirom na obveze podnositelja prijedloga i članova njegova kućanstva.

Prekomjerno opterećenje podnositelja prijedloga i članova njegova kućanstva postoji kada preostali iznos prihoda podnositelja i članova njegovog kućanstva nakon podmirenja svih obveza iz prethodnog stavka (obveza zakonskog uzdržavanja, troškova liječenja, troškova obrazovanja, troškova nastalih kao posljedica više sile i sl.) ne prelazi iznos od jedne proračunske osnovice, a za podnositelja prijedloga koji je samac iznos od jedne i pol proračunske osnovice. Dio duga koji se otpisuje može iznositi najviše do 50% ukupnog iznosa duga.

Postupanje po prijedlogu za otpis duga

O otpisu duga odlučuje se na prijedlog obveznika naknade štete odnosno obveznika povrata isplaćenog iznosa. Uz prijedlog za otpis duga, podnositelj prijedloga je obvezan priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. potvrdu o visini dohotka i primitaka podnositelja prijedloga i punoljetnih članova njegova kućanstva za tekuću i prethodnu godinu,
 2. izjavu o imovini u novčanom obliku te dokaze o visini vrijednosti te imovine,
 3. uvjerenje o vlasništvu nekretnina prema mjestu prebivališta od nadležnog zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda te izjavu o činjenici vlasništva nekretnina na području RH izvan mjesta prebivališta i inozemstvu za podnositelja zahtjeva i punoljetne članove kućanstva,
 4. uvjerenje o posjedu nekretnina prema mjestu prebivališta od nadležne ispostave područnog ureda za katastar Državne geodetske uprave odnosno izjavu o činjenici posjeda nekretnina na području Republike Hrvatske izvan mjesta prebivališta i inozemstvu za podnositelja zahtjeva i punoljetne članove kućanstva,
 5. uvjerenje o vlasništvu motornog vozila izdano od nadležnoga tijela i dokaz o vrijednosti istoga za podnositelja zahtjeva i punoljetne članove njegova kućanstva,
 6. uvjerenje o vlasništvu plovnog objekta i plovila za podnositelja zahtjeva i punoljetne članove njegova kućanstva,
 7. potvrdu o svim otvorenim računima iz jedinstvenog registra računa te izvode iz navedenih računa za tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za otpis duga, za podnositelja zahtjeva i punoljetne članove njegova kućanstva,
 8. uvjerenje da su nezaposleni radno sposobni podnositelj zahtjeva i punoljetni članovi njegova kućanstva evidentirani kao nezaposlene osobe pri službi nadležnoj za zapošljavanje osim za osobe za koje su Zakonom o socijalnoj skrbi propisane iznimke od obveze prijave u evidenciju,
 9. medicinsku dokumentaciju ukoliko se radi o osobama s invaliditetom odnosno o osobama koje boluju od teških neizlječivih bolesti i
 10. ostale dokaze koji su od utjecaja na utvrđivanje materijalnog stanja podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva.

Nadalje, ako dug korisnika koji se otpisuje iznosi 10.000,00 kuna i više, Zavod može odlučiti da se dug djelomično ili u cijelosti otpiše samo uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. O davanju prethodne suglasnosti odlučuje Povjerenstvo se sastoji od pet članova, a čine ga državni službenici Ministarstva. Povjerenstvo za davanje prethodne suglasnosti radi otpisa duga kao savjetodavno tijelo u postupcima davanja prethodne suglasnosti odlukom osniva ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Kada Zavod utvrdi da je prijedlog za otpis duga u iznosu 10.000,00 kuna ili više opravdan, obvezan je prilikom podnošenja zahtjeva za davanje prethodne suglasnosti radi otpisa duga ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi, uz dokumentaciju koju je priložio podnositelj zahtjeva, dostaviti i izračun duga, dokumentaciju o osnovi nastanka duga te socijalnu anamnezu za podnositelja zahtjeva i njegovo kućanstvo.

Zaključno ističemo kako se Prijedlog za otpis duga podnosi Zavodu neposredno ili putem pošte na obrascu „Prijedlog za otpis duga“ koji je sastavni dio Pravilnika. Obrazac prijedloga potrebno je ispuniti elektronički ili vlastoručno čitko, velikim tiskanim slovima te ga je potrebno vlastoručno potpisati.

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Izvori:

 1. Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 18/22., 46/22.)
 2. Prijedlog pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za otpis duga (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20780)