U središtu

Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

24.06.2022

Republika Hrvatska je uspostavila pravni okvir za korištenje alternativne energije u prometu donošenjem Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva koji je objavljen u NN br. 120/16 a stupio je na snagu 29. prosinca 2016. godine. Predmetnim zakonom implementirana je Direktiva 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva.

Sukladno predmetnom zakonu alternativna goriva su goriva ili izvori energije koji služe, barem djelomično, kao nadomjestak za fosilna goriva koja se koriste u opskrbi prometa energijom. Takva goriva su osobito električna energija, vodik, biogoriva, sintetička i parafinska goriva, prirodni plin i ukapljeni naftni plin. Zakon definira električno vozilo kao motorno vozilo opremljeno sustavom za prijenos snage koje sadržava barem jedan neperiferni električni uređaj kao pretvornik energije sa električnim sustavom za pohranu energije s mogućnošću ponovnog eksternog punjenja. Mjesta za punjenje električnih vozila mogu biti mjesta male snage na kojima se mogu puniti električna vozila snagom jednakom ili manjom od 22 kW i mjesta za punjenje velike snage na kojima bi se moglo puniti električno vozilo snagom većom od 22 kW. Javno dostupna mjesta za punjenje vozila električnom energijom moraju imati i osiguranu mogućnosti ad hoc punjenja vozila, dakle mogućnost da korisnik takvog vozila može puniti svoje vozilo bez sklapanja ugovora sa opskrbljivačem električnom energijom ili operatorom koji upravlja određenom punionicom. Zakon također propisuje i tehničke uvjete koje moraju zadovoljavati punionice vozila koja koriste vodik i prirodni plin kao alternativno gorivo.

Zajednički okvir mjera za razvoj tržišta alternativnih goriva u prometnom sektoru je definiran Nacionalnim okvirom politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu koji je Vlada Republike Hrvatske donijela u travnju 2017. godine. Predmetni nacionalni okvir predstavlja akt planiranja kojim su propisane mjere koje je potrebno poduzeti radi uspostave mreže punionica za alternativna goriva, subvencije za kupnju vozila te financiranje istraživanja tehnološkog razvoja i inovacija kako bi se razvile tehnologije čistog prometa.

Izmjenama zakona koje su stupile na snagu 11. lipnja 2022. godine izvršeno je usklađenje predmetnog zakona sa izmjenama Direktive 2014/94/EU. Sukladno donesenim izmjenama i dopunama zakona utvrđene su tehničke specifikacije mjesta za punjenje motornih vozila kategorije L, opskrbu električnom energijom za plovila na unutarnjim plovnim putevima ili morskim brodovima te je propisana obveza uspostava registra punionica. Sadržaj, oblik i način vođenja registra te način informiranja korisnika će propisati ministar za prometnu infrastrukturu pravilnikom. U trenutku pisanja ovoga članka nadležni ministar još nije donio predmetni pravilnik.

Osnovna svrha uspostave ovoga registra je praćenje razvoja infrastrukture ovakvih punionica i izdavanje jedinstvenih kodova za svaku punionicu.. Registar će se voditi u elektroničkom obliku i pružati tražene informacije u realnom vremenu. Upravitelji infrastrukture punjenja alterantivnim gorivima su dužni u roku od tri mjeseca od uspostave registra ishoditi jedinstveni kod koji će biti dodijeljen svakoj punionici. Zakon također propisuje i obvezu postaja za opskrbu gorivom prikazivanja usporedbe jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva.

Zakonom se uspostavlja mreža javno dostupnih električnih punionica za motorna vozila kategorije L a to su mopedi, motocikli, četverocikli i bicikli sa pomoćnim motorom. Prema donesenim izmjenama zakona ove javno dostupne punionice će moći puniti ovakva prijevozna sredstva izmjeničnom strujom najveće snage do 3,7 kVA. Dakle, u Republici Hrvatskoj će se početi graditi i javno dostupne punionice za električne bicikle čime bi se proširio krug prijevoznih sredstava kojima je dostupna javna mreža električnih punionica.

Daniel Deković, dipl.iur.