U središtu

Upravni postupak: (ne)pravodobnost žalbe i (ne)mogućnost pouzdanog utvrđivanja nadnevka dostave prvostupanjskog rješenja ili nadnevka predaje žalbe

28.04.2022

Postoje slučajevi u kojima žalba može biti odbačena kao nepravodobna i ako nije nedvojbeno utvrđen dan dostave prvostupanjskog rješenja, ili, pak, dan predaje žalbe.

 

Žalba protiv prvostupanjskog rješenja izjavljuje se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, ako posebnim zakonom nije propisan duži rok (članak 109. Zakona o općem upravnom postupku, „Narodne novine“ br. 47/09., u nastavku teksta: ZUP). Predaja žalbe uređena je člankom 110. ZUP-a.

Postoje situacije u kojima se, zbog dvojbene urednosti dostave prvostupanjskog rješenja, ili zbog nemogućnosti pouzdanog utvrđivanja dana predaje žalbe, javlja prijepor o pravodobnosti žalbe. Nepravodobna žalba se, naime, odbacuje, bez razmatranja merituma njenog sadržaja (članak 113. stavak 1. i članak 114. stavak 1. ZUP-a). U tom je pogledu potrebno razlikovati dvije situacije.

Prvo, ako je, iz raspoloživih činjenica, nedvojbeno da je od dostave akta do izjavljivanja žalbe moralo proći više vremena od propisanog roka za žalbu, nije nužno točno utvrditi dan dostave rješenja, odnosno predaje žalbe. Naime, smisao zakonskih odredaba o dostavi akata te o pravodobnosti žalbe protiv njih ostvaruje se utvrđivanjem činjenice je li žalba izjavljena pravodobno, pri čemu ta činjenica u pojedinim slučajevima može biti utvrđena i bez egzaktnog utvrđivanja mjerodavnih datuma, ako je nedvojbeno da je od dostave akta do izjavljivanja žalbe moralo proći više vremena od propisanog roka za žalbu. Primjerice, kao najkasniji mogući dan dostave rješenja može se uzeti dan sastavljanja žalbe protiv tog rješenja. U drugu ruku, kao najraniji mogući dan predaje žalbe može se uzeti dan nastanka ili pribavljanja dokumenta na koji se žalitelj poziva. Kod nedvojbenog utvrđenja proteka vremena dužeg od žalbenog roka, žalbu je potrebno odbaciti kao nepravodobnu.

S druge strane, ako dvojba o pravodobnosti predaje žalbe ne može biti pouzdano razriješena ni na netom opisani način, postojanje takve dvojbe ne bi trebala ići na štetu stranke (žalitelja). U takvoj bi situaciji žalbu trebalo tretirati pravodobnom i razmotriti meritum žalbenog sadržaja, ako ne postoji neki od drugih razloga za odbacivanje žalbe (uz nepravodobnu žalbu, potrebno je odbaciti i nedopuštenu žalbu, kao i žalbu izjavljenu od neovlaštene osobe).

doc. dr. sc. Alen Rajko