U središtu

Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju i Uputa o provedbi navedene Odluke

06.04.2022

U svjetlu izvanrednog stanja i razmjera humanitarnih potreba izbjeglica iz Ukrajine, brojne zemlje izrazile su solidarnost i brigu za ukrajinski narod koji u ovim trenucima rata trpi najveće posljedice razorne ruske agresije. Jedna od mjera pomoći Republike Hrvatske za raseljene osobe iz Ukrajine je mogućnost stambenog zbrinjavanja u pojedinačnom smještaju, a vlasnicima stambenih jedinica koji su ustupili svoje nekretnine na korištenje raseljenim osobama podmirivat će se troškovi njihova korištenja, pod određenim uvjetima navedenim u nastavku ovog članka.

Eskalacija sukoba u Ukrajini izazvala je civilne žrtve i uništenje civilne infrastrukture, prisiljavajući ljude da napuste svoje domove tražeći sigurnost, zaštitu i pomoć. Najnoviji podaci Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć izbjeglicama (The UN Refugee Agency - UNHCR) pokazuju kako je više od četiri milijuna Ukrajinaca napustilo zemlju kako bi pobjeglo od ruske invazije. Najviše njih nalazi se u susjednoj Poljskoj, koja je primila više od polovine svih izbjeglica, zatim u Rumunjskoj, Moldovi, Mađarskoj, Slovačkoj, a dio izbjeglica zaštitu je potražilo i u Republici Hrvatskoj, a očekuje se kako će broj izbjeglica svakim danom sve više rasti.

Rezultat aktivnosti Republike Hrvatske vezano za prihvat, zbrinjavanje i uključivanje ukrajinskih izbjeglica u hrvatsko društvo, između ostalog, je i stambeno zbrinjavanje osoba raseljenih iz ratom pogođenog područja, a u tu je svrhu Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. ožujka 2022. godine donijela Odluku o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju ("Narodne novine" br. 37/2022.- dalje: Odluka). Vlada RH istaknula je kako se radi o situaciji koja je bez presedana nakon Drugog svjetskog rata i zahvaljujući brzoj reakciji Europske unije i aktiviranom Mehanizmu o privremenoj zaštiti, Republika Hrvatska zbrinut će sve raseljene osobe iz Ukrajine koje budu iskazale želju da ostvare međunarodnu privremenu zaštitu na teritoriju naše države.

Ovom se Odlukom uređuje financiranje troškova korištenja stambenih jedinica u pojedinačnom smještaju za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine koje su napustile Ukrajinu od 24. veljače 2022. i došle na područje Republike Hrvatske, na način da će se vlasnicima stambenih jedinica koji su ustupili svoje nekretnine na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine podmirivati troškovi korištenja stambenih jedinica.

Trošak korištenja stambenih jedinica u pojedinačnom smještaju financirat će se vlasnicima stambenih jedinica koji su ustupili svoje nekretnine na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine na temelju sklopljenih ugovora o najmu s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom civilne zaštite. Ugovor o najmu sklapa se na rok od šest mjeseci s mogućnošću produženja najviše do godinu dana.

Trošak korištenja stambene jedinice u pojedinačnom smještaju podmirivat će se vlasniku stambene jedinice jednom mjesečno, na temelju sklopljenog ugovora o najmu, koji obuhvaća trošak najma prostora i trošak režija.

Trošak korištenja stambene jedinice podmiruje se za samca - 50 kuna po danu, dok će se za više osoba podmiriti na sljedeći način:

−       jedan član - 40 kuna po danu,

−       drugi član - 30 kuna po danu,

−       treći član - 20 kuna po danu,

−       četvrti i svaki sljedeći član - 10 kuna po danu.

Stambena jedinica treba imati minimalno 30 m2 površine stambenog prostora za jednu osobu, odnosno za svaku sljedeću osobu iz kućanstva po 5 m2. Stambeni prostor mora imati kuhinju i kupaonicu sa sanitarnim čvorom, treba biti opremljen potrebnim namještajem i aparatima te imati svu potrebnu komunalnu infrastrukturu.

Najviši iznos troškova korištenja stambene jedinice je 3.600,00 kuna mjesečno.

Sredstva za financiranje troškova korištenja stambenih jedinica osigurat će se u Državnom proračunu u glavi Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na poziciji Ravnateljstva za robne zalihe, a isplaćivat će se na temelju dostavljenih sklopljenih ugovora i ovjerenih mjesečnih podataka o korištenju stambenih jedinica.

Na temelju točke VI. stavka 2. Odluke Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite je 24. ožujka 2022. donijelo Uputu o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju, kojom se uređuje način provedbe Odluke.

Na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova 25. ožujka 2022. godine objavljen je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Za prijavu ponude vlasnik stambene jedinice mora ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti:

  1. dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice;
  2. potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude.

Obrazac za prijavu i potvrda stožera jedinice lokalne samouprave su sastavni dio Javnog poziva. Poziv se odnosi na:

  1. vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice;
  2. vlasnike stambenih jedinica koji su po načelu solidarnosti već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje.

Vlasnik stambene jedinice upoznaje nadležni lokalni stožer civilne zaštite s namjerom davanja ponude stambene jedinice, od istih traži provjeru adekvatnosti stambene jedinice te izdavanje potvrde stožera da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude. Nakon prikupljene sve potrebne dokumentacije, ispunjeni Obrazac s pripadajućom dokumentacijom vlasnik stambene jedinice dostavlja Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu pojedinacni.smjestaj@mup.hr.

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.

Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice (u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici) obavljat će mjesno nadležni područni ured civilne zaštite/služba civilne zaštite, koji uvode raseljene osobe iz Ukrajine u stambenu jedinicu u koju će biti smještene, uz obvezu sastavljanja zapisnika o primopredaji stambene jedinice.

Nadležni područni ured civilne zaštite/služba civilne zaštite upoznaje korisnika stambene jedinice s izjavom. Potpisivanjem Izjave korisnik potvrđuje da je suglasan s dodjelom i korištenjem stambene jedinice te se obvezuje dužnom pažnjom voditi računa o istoj. Izjavu potpisuju sve punoljetne osobe - korisnici smještaja (i za maloljetnu djecu).

Obrazac zapisnika i Izjava korisnika prilog su Ugovora o ustupanju stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine.

Prema svemu navedenom, sumarno dajemo pregled koraka koje vlasnici stambenih jedinica moraju poduzeti kako bi ustupili svoje nekretnine na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine:

− popuniti Obrazac za prijavu koji se nalazi na mrežnim stranicama ravnateljstva civilne zaštite,

− u svojoj općini/gradu sa stožerom civilne zaštite dogovoriti pregled stambene jedinice, nakon čega se od stožera civilne zaštite općine/grada dobiva Potvrda da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude,

− nakon ishođenja Potvrde da stambena jedinica ispunjava uvjete, potrebno je dostaviti tri dokumenta:

1. Obrazac za prijavu

2. Potvrdu stožera

3. Dokaz o vlasništvu

na adresu: Ravnateljstvo civilne zaštite Nehajska 5, 10000 Zagreb ili e -poštom na pojedinacni.smjestaj@mup.hr,

−  nakon toga slijedi poziv za potpisivanje ugovora i smještaj obitelji iz Ukrajine u stambenu jedinicu.

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Izvori:

  1. Odluka o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju ("Narodne novine" br. 37/2022.)
  2. Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju od 24. ožujka 2022.
  3. https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518
  4. https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine (31.03.2022.)