Poredano po:

Broj dokumenata: 1013

1
Učinak odricanja od nasljedstva · Izbor dana

Datum: 4.12.2023

Valjano odricanje od nasljedstva ima takav učinak da se za nasljednika koji se odrekne nasljedstva smatra da nikada nije niti bio nasljednikom ostavitelja.

2
Dostavnica - javna isprava · Izbor dana

Datum: 30.11.2023

Dostavnica je potvrda o izvršenoj dostavi i ono što je navedeno u istoj se smatra istinitim. Dopušteno je dokazivati da sadržaj dostavnice nije istinit, no stranka koja tvrdi da sadržaj nije istinit - mora to i dokazati.

3
Način povrede nužnog dijela · Izbor dana

Datum: 27.11.2023

Nužni dio nužnog nasljednika ostavitelj može povrijediti besplatnim pravnim poslovima među živima - darovanjem, odricanjem od prava ili oprostom duga , odnosno za slučaj smrti - oporučnim raspolaganjem.

4
Javnobilježničko rješenje o ovrsi kao ovršna isprava · Izbor dana

Datum: 23.11.2023

Ne može se odrediti ovrha prema nasljedniku ovršenika na temelju javnobilježničkog rješenja o ovrsi u slučaju kada to rješenje uopće nije bilo dostavljeno predniku nasljednika, sve stoga što navedeno rješenje nije niti moglo postati pravomoćno, a posljedično tome niti postati valjana ovršna isprava.

5
Uputa u parnicu radi pobijanja oporuke · Izbor dana

Datum: 20.11.2023

U rješenju o uputi nasljednika u parnicu, radi pobijanja valjanosti oporuke, nije potrebno decidirano navesti razloge za upućivanje u parnicu. Upućeni nasljednici nisu u parnici prekludirani isticati i neke druge razloge zbog kojih bi oporuka bila nevaljana.

6
Šteta zbog pogrešnog uručenja poštanske pošiljke · Izbor dana

Datum: 16.11.2023

Za štetu zbog pogrešnog uručenja poštanske pošiljke odgovara davatelj poštanske usluge ako pošiljka nije uručena primatelju, a on podnese pisani prigovor u roku od 3 mjeseca od dana predaje poštanske pošiljke u unutarnjem prometu. Davatelj poštanskih usluga je nakon prigovora dužan u roku od 30 dana...

7
Ročište u povodu prijedloga za raspoređivanje naknadno pronađene imovine · Izbor dana

Datum: 13.11.2023

Ukoliko je sud prvotno donio rješenje o nasljeđivanju temeljem ustupa pojedinih nasljednika, tada će se u povodu prijedloga za raspoređivanje naknadno pronađene imovine zakazati ročište i pozvati nasljednike da daju svoje nasljedničke izjave u povodu naknadno pronađene imovine.

8
Izostanak štete prilikom kršenja obveza ugovora o radu · Izbor dana

Datum: 9.11.2023

Kršenje obveza iz radnog odnosa je opravdani razlog za otkaz, dok činjenica da je uslijed kršenja tih obveza izostala šteta ne utječe na opravdanost odluke poslodavca o otkazu.

9
Trenutak otvaranja nasljedstva - davanje nasljedničke izjave · Izbor dana

Datum: 6.11.2023

Od trenutka otvaranja nasljedstva, tj. od trenutka smrti ostavitelja, nasljednik je ovlašten dati nasljedničku izjavu neovisno o tome kada će se održati ostavinska rasprava iza ostavitelja. Ukoliko bi nasljednik dao nasljedničku izjavu prije smrti ostavitelja - ista ne bi bila valjana.

10
Valjan opis nekretnina kao ostavinske imovine · Izbor dana

Datum: 2.11.2023

Nekretnine, kao ostavinsku imovinu ostavitelja je nužno opisati na način da se jasno odredi oznaka nekretnine i suvlasnički omjer te isto tako je potrebno jasno odrediti da li se radi o knjižnom ili izvanknjižnom vlasništvu ostavitelja.

11
Sporna valjanost i istinitost oporuke · Izbor dana

Datum: 30.10.2023

Tko tvrdi da bi ostavitelj u trenutku sastavljanja oporuke bio nesposoban za rasuđivanje - to je dužan i dokazati. Upravo stoga, u parnicu radi dokazivanja svojih tvrdnji će se uputiti upravo onog nasljednika koji tvrdi da ostavitelj nije bio sposoban za rasuđivanje.

12
Nužni dio potomaka · Izbor dana

Datum: 25.10.2023

Nužni dio bračnog druga i potomaka ostavitelja iznosi jednu polovinu, a nužni dio ostalih nužnih nasljednika jednu trećinu od onog što bi tim nasljednicima pripalo da se nasljeđuje po zakonskom redu nasljeđivanja.

13
Prividan ugovor · Izbor dana

Datum: 23.10.2023

Prividan ugovor je onaj koji je sastavljen u neskladu sa stvarnom voljom potpisnika. On nema učinka među ugovornim stranama.

14
Platni nalog · Izbor dana

Datum: 19.10.2023

Ukoliko javni bilježnik proslijedi prijedlog za ovrhu nadležnom sudu nakon što utvrdi da je ovršenik odjavljen s adrese u Republici Hrvatskoj i da je nepoznatog prebivališta i boravišta, tada sud takav prijedlog treba smatrati zahtjevom za izdavanje platnog naloga podnesenog protiv osobe nepoznatog ...

15
Ovlasti javnog bilježnika · Izbor dana

Datum: 16.10.2023

U slučaju neplaćanja predujma naknade javnom bilježniku od strane ovrhovoditelja, spis ostaje kod javnog bilježnika jer sud nije ovlašten postupati u situaciji kada ovrhovoditelj ne predujmi trošak javnom bilježniku.

16
Obavijesti banaka o stanjima računa ostavitelja · Izbor dana

Datum: 12.10.2023

Javni bilježnik nije dužan nasljedniku dostaviti obavijesti banaka o stanjima računa ostavitelja, nego će se iste prezentirati nasljedniku na ročištu ostavinske rasprave.

17
Sklapanje ugovora o prodaji iste nekretnine s više osoba · Izbor dana

Datum: 9.10.2023

Kad je više osoba sklopilo s otuđivateljem pravne poslove radi stjecanja vlasništva iste nekretnine, vlasništvo će steći ona koja je u dobroj vjeri prva zatražila upis u zemljišnu knjigu. Brisanje njenog upisa vlasništva i uknjižbu u svoju korist može zahtijevati osoba kojoj je otuđivatelj otuđio ne...

18
Sposobnost za rasuđivanje primatelja uzdržavanja · Izbor dana

Datum: 5.10.2023

Spornu činjenicu o tome da li je primatelj uzdržavanja bio sposoban za rasuđivanje u trenutku sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju neće utvrđivati ostavinski sud već će o tom pitanju odlučiti nadležni parnični sud.

19
Osporavanje oporuke · Izbor dana

Datum: 2.10.2023

Usprkos tome što je ostavitelj neposredno prije sastavljanja formalno valjane oporuke bio stranka postupka djelomičnog lišenja poslovne sposobnosti, ipak će se nasljednika koji spori valjanost takve oporuke uputiti u parnicu radi dokazivanja kako ista nije valjana.

20
Posljedice utvrđenja nezakonitosti otkaza · Izbor dana

Datum: 28.9.2023

Po utvrđenju da je poslodavac donio nezakonitu odluku o otkazu, sud može utvrditi da radni odnos nije prestao, zatim udovoljiti zahtjevu za sudskim raskidom ugovora o radu s danom presuđenja te naložiti isplatu naknade štete zbog sudskog raskida ugovora o radu i isplatu naknade bruto neisplaćene pla...

21
Pravna shvaćanja u odnosu na EUR valutnu klauzulu · Izbor dana

Datum: 25.9.2023

Pravna shvaćanja o ništetnosti ugovornih odredbi ugovora o kreditu sklopljenih sa CHF valutnom klauzulom, izražena u presudi Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 13. lipnja 2014. posl. br.: Pž-7129/2013-4 i presudi Vrhovnog suda Republike Hrvatske posl. br.: Revt-249/14, nemaju mogućnost pr...

22
Uračunavanje darova · Izbor dana

Datum: 20.9.2023

Ostavitelj je ovlašten prilikom sastavljanja ugovora o darovanju nekretnina posebno naznačiti da se vrijednost tog dara ne uračunava obdareniku u njegov nasljedni dio.

23
Spor o postojanju izvanbračne zajednice · Izbor dana

Datum: 18.9.2023

Po utvrđenju činjenice da je među nasljednicima sporno da li je ostavitelj bio u izvanbračnoj zajednici - sud će prekinuti ostavinski postupak i uputiti u parnicu osobu koja tvrdi da je bila izvanbračni drug ostavitelja.

24
Zakonski uvjet za raspoređivanje ostavine · Izbor dana

Datum: 14.9.2023

Samo kada nema spora između nasljednika o tome da određena imovina čini naknadno pronađenu imovinu ostavitelja može se donijeti rješenje kojim se ta imovina ostavitelja raspoređuje nasljednicima.

25
Ispravak rješenja o ovrsi · Izbor dana

Datum: 11.9.2023

Rješenje o ovrsi ne sadrži očitu pogrešku suda ukoliko je isto doneseno otiskivanjem štambilja na prijedlog za ovrhu, a u kojem prijedlogu je naznačen netočan OIB ovršenika.

26
Odgovornost poslodavca ovršenika · Izbor dana

Datum: 8.9.2023

Činjenica da je poslodavcu uredno dostavljeno rješenje o ovrsi sa zahtjevom da se provede ovrha na plaći radnika i da to poslodavac nije učinio - osnov je da sud naloži poslodavcu plaćanje svih propuštenih zapljena tražbina ovrhovoditelja.

27
Ugovor o distribuciji · Izbor dana

Datum: 6.9.2023

Ugovor o distribuciji je neimenovani sui generis ugovor temeljem kojeg distributer prodaje robu u svoje ime i za svoj račun. On se obvezuje periodično kupovati robu u svoje ime i za svoj račun od proizvođača u čiju je distribucijsku mrežu uključen. Zaradu ostvaruje od razlike između cijene prodajne ...

28
Nastavak ostavinskog postupka uslijed presumiranog povlačenja tužbe · Izbor dana

Datum: 4.9.2023

Ostvareni su uvjeti za nastavkom prekinutog ostavinskog postupka po nastupu pravomoćnosti rješenja o presumiranom povlačenja tužbe u parnici koju je upućeni nasljednik pokrenuo.

29
Otkaz ugovora o radu u kojem je ugovoren probni rad · Izbor dana

Datum: 31.8.2023

Za otkaz ugovora o radu kojim je ugovoren probni rad je dostatna izjava poslodavca kako nije zadovoljan radnikovim radom, no ta ocjena ne smije biti diskriminatorna.

30
Raspolaganje imovinom za trajanja nasljedničke zajednice · Izbor dana

Datum: 28.8.2023

Za vrijeme trajanja nasljedničke zajednice svaki nasljednik može svoj nasljedni dio prenijeti samo na sunasljednika.

31
Žalba izvan roka u ostavini · Izbor dana

Datum: 24.8.2023

U ostavinskom postupku drugostupanjski sud može uzeti u obzir i žalbu koja je nepravodobno podnesena protiv rješenja o nasljeđivanju, pod uvjetom da se time ne povrjeđuju prava drugih osoba koja su zasnovana na pobijanom rješenju.

32
Negativne razlike kod djelomične ništetnosti ugovora o kreditu · Izbor dana

Datum: 21.8.2023

Sud je prilikom izračuna visine preplate anuiteta, kod djelomično ništetnih ugovora o kreditu, dužan uzeti u obzir iznose negativne razlike nastale uslijed nižeg tečaja švicarskog franka i niže kamate.

33
Posljedice raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 17.8.2023

Davateljima uzdržavanja pripada, u slučaju kada su do raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju ispunjavali svoje obveze, pravo na povrat onog što su dali u ispunjenju tog ugovora.

34
Ugovori o zajmu sklopljeni u stranoj valuti · Izbor dana

Datum: 14.8.2023

Ugovori o zajmu, sklopljeni u stranoj valuti između rezidenata koji su protivni tadašnjem Zakonu o deviznom poslovanju - imaju se smatrati ništetnima.

35
Spajanje suvlasničkih udjela · Izbor dana

Datum: 10.8.2023

Spajanje suvlasničkih udjela pojedinog suvlasnika u jednom zemljišnoknjižnom ulošku se provodi prije nastupa pravomoćnosti takvog upisa.

36
Utvrđenje zloupotrebe bolovanja · Izbor dana

Datum: 7.8.2023

Činjenice kao što su duljina radnog staža radnika kod poslodavca, njegov odnos prema radu, koliko je radnik za vrijeme rada bio na bolovanju i sl. - nisu relevantne ukoliko se utvrdi da postoji razlog za izvanredni otkaz stoga što je radnik zloupotrebljavao bolovanje.

37
Učinak pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 2.8.2023

Svaka osoba koja je kao stranka sudjelovala u ostavinskom postupku vezana je pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju po pitanju sastava i opsega ostavinske mase.

38
Ostaviteljevo raspolaganje nekretninom za života · Izbor dana

Datum: 31.7.2023

Neće se smatrati ostavinom nekretnina u pogledu koje je ostavitelj za života kao prodavatelj sklopio ugovor o prodaji.

39
Neopozivost izjave nasljednika · Izbor dana

Datum: 27.7.2023

Izjava nasljednika o odricanju od nasljedstva ili o prihvatu nasljedstva se ne može opozvati.

40
Osporavanje oporuke · Izbor dana

Datum: 24.7.2023

Ostavinska imovina u trenutku otvaranja nasljedstva prelazi u vlasništvo oporučnih nasljednika čak i u slučaju kada pojedini nasljednici osporavaju valjanost oporuke.

41
Prijedlog za obustavu ovrhe izravnom naplatom · Izbor dana

Datum: 20.7.2023

Neosnovan je prijedlog ovršenika za obustavom ovrhe izravnom naplatom kod FINA-e, uslijed toga što ovrhovoditelj nije poduzeo niti jednu radnju u razdoblju duljem od jedne godine. Naime, nakon podnošenja zahtjeva za izravnu naplatu, ovrhovoditelj više nema nikakvog utjecaja na provedbu ovrhe, pa sto...

42
Pravilno utvrđenje nasljednih dijelova · Izbor dana

Datum: 17.7.2023

Suvlasnički dio nekretnine, koji je pripadao ostavitelju, čini jedno cijelo, odnosno jednu cjelinu. Stoga se nasljednicima prilikom uručenja ostavina uručuje tako da se u razlomcima izražava njihov udio naspram jednog cijelog.

43
Pravne posljedice prividnog ugovora · Izbor dana

Datum: 13.7.2023

Posljedica prividnog ugovora nije njegova ništetnost, nego takav ugovor nema pravnog učinka, te se zapravo radi o pravno nepostojećem pravnom poslu.

44
Opseg nasljednikove odgovornosti za dugove · Izbor dana

Datum: 10.7.2023

Nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine. U slučaju kad naslijeđena pokretna imovina iza ostavitelja nema vrijednost, no nasljednik je naslijedio pravo na naplatu po polici osiguranja kojom je ostavitelj osigurao povrat kredita, nasljednik stoga odgovora ...

45
Nastavak ostavinskog postupka · Izbor dana

Datum: 6.7.2023

U slučaju kada nasljednik nije postupio po rješenju kojim je upućen na pokretanje parnice, ostavinski sud će odrediti nastavak ostavinskog postupka i donijeti rješenje o nasljeđivanju, bez prihvaćanja spornih tvrdnji nasljednika radi kojih je bio upućen u parnicu.

46
Obustava ovrhe zbog neaktivnosti ovrhovoditelja · Izbor dana

Datum: 3.7.2023

Sud će obustaviti ovrhu ako ovrhovoditelj u razdoblju od jedne godine nije poduzeo niti jednu radnju, neovisno o tome kada je pokrenut ovršni postupak.

47
Strani državljanin bez OIB-a · Izbor dana

Datum: 29.6.2023

Donošenje rješenja o ovrsi bez osobnog identifikacijskog broja ovršenika je moguće u slučaju kada je ovršenik strani državljanin i u ovršnoj ispravi za istoga nije određen pripadajući OIB.

48
Europska potvrda o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 26.6.2023

Nema zapreke da se na temelju Europske potvrde o nasljeđivanju izvrši upis prava vlasništva ili suvlasništva predlagatelja na onim nekretninama na kojima je ostavitelj upisan u zemljišnoj knjizi kao vlasnik ili suvlasnik, iako te nekretnine u Europskoj potvrdi o nasljeđivanju nisu navedene na način ...

49
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 21.6.2023

Ukoliko je ugovorom o doživotnom uzdržavanju primatelj uzdržavanja dozvolio upis prava vlasništva na ime davatelja uzdržavanja na nekretnini koja je predmet tog ugovora za svojeg života, tada se takav ugovor ima smatrati ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju.

50
Sastav ostavine davatelja uzdržavanja · Izbor dana

Datum: 19.6.2023

Imovina koja je utvrđena ugovorom o doživotnom uzdržavanju, a koji se još uvijek izvršava, ne ulazi u ostavinu davatelja uzdržavanja u slučaju kada on premine prije primatelja uzdržavanja.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta