Poredano po:

Broj dokumenata: 829

1
Načelo jedinstva nekretnine · Izbor dana

Datum: 18.8.2022

Vlasnici zemljišta i zgrade na tom zemljištu ne mogu biti različite osobe, niti suvlasnički omjeri tih suvlasnika zemljišta i zgrade mogu biti različiti, te će se stoga odbiti svi prijedlozi za upis kojima bi se kršilo to načelo jedinstva nekretnine.

2
Osporavanje oporuke ostavitelja · Izbor dana

Datum: 16.8.2022

Smatra se da je manje vjerojatno pravo zakonskog nasljednika koji je osporio pismenu oporuku ostavitelja koja je proglašena tijekom ostavinskog postupka u odnosu na prava ostalih nasljednika koji su priznali oporuku ostavitelja istinitom i pravno valjanom.

3
Spor o opsegu ostavinske imovine · Izbor dana

Datum: 8.8.2022

Nema uvjeta za prekidom ostavinskog postupka radi spora nasljednika o opsegu ostavinske imovine s osnove bračne stečevine, ukoliko u ostavinskom postupku koji se vodio iza bračnog druga ostavitelja isti nasljednici nisu smatrali spornim opseg iste ostavinske imovine.

4
Izvanredni otkaz ugovora o radu zbog izostanka s radnog mjesta · Izbor dana

Datum: 3.8.2022

Valjana je odluka poslodavca o izvanrednom otkazu ugovora o radu u slučaju izostanka radnika s radnog mjesta za razdoblje od dva dana za koje radnik nije pribavio potvrdu liječnika o privremenoj nesposobnosti za rad.

5
Nasljednička tužba · Izbor dana

Datum: 1.8.2022

Tužba nužnog nasljednika podignuta radi vraćanja dara s osnove povrede nužnog dijela se postavlja radi činidbe koja se sastoji u vraćanju dara, te stoga tužitelj treba petitom zatražiti od suda da obveže tuženika upravo na činidbu vraćanja dara.

6
Dostava putem oglasne ploče · Izbor dana

Datum: 28.7.2022

Ukoliko sud ne uspije izvršiti dostavu na adresu tuženika navedenu u tužbi, dostava će se pokušati prema podacima JRO-a, pa ukoliko i ta dostava ne bude uspješna onda će sud po proteku roka od 30 dana ponovno pokušati dostaviti pismeno tuženiku. Tek ukoliko i tako ponovljena dostava bude neuspješna ...

7
Sastav ostavine - tražbine po računima · Izbor dana

Datum: 25.7.2022

Kada ostavinu čine samo tražbine po računu, postupa se kao da su ostale samo pokretnine iza ostavitelja, što znači da su se ostvarile pretpostavke da se ne provodi po službenoj dužnosti ostavinska rasprava iza ostavitelja.

8
Ozljeda na radu · Izbor dana

Datum: 21.7.2022

Ozljeda radnika nastala izvan radnog vremena uslijed obavljanja posla koji nije bilo u opisu radnih zadataka radnika se ne može smatrati ozljedom na radu ili u vezi rada.

9
Ugovor o odricanju od nasljedstva naspram oporučnih raspolaganja · Izbor dana

Datum: 19.7.2022

Oporučna raspolaganja ostavitelja učinjena u korist nasljednika s kojim je ostavitelj već prije sklopio ugovor o odricanju od nasljedstva - nemaju pravnog učinka.

10
Održavanje pljenidbe pokretnina ovršenika u odsutnosti ovrhovoditelja · Izbor dana

Datum: 15.7.2022

Sud ne može obustaviti ovrhu ukoliko ovrhovoditelj ne pristupi na pljenidbu pokretnina ovršenika, ako je ovrhovoditelj opravdao izostanak i predložio održavanje uredovanja u njegovoj odsutnosti. No, ukoliko ovrhovoditelj izostane pri idućem uredovanju radi pljenidbe pokretnina ovršenika tada će se o...

11
Učinak pravomoćne presude na oporučnog nasljednika · Izbor dana

Datum: 13.7.2022

Učinci pravomoćne presude se proširuju i na oporučnog nasljednika kao građansko pravnog sukcesora preminule stranke pod uvjetom da je do sukcesije došlo nakon nastupa pravomoćnosti navedene presude.

12
Nastup zastare za tražbine iz ugovora o posredovanju · Izbor dana

Datum: 11.7.2022

Zastara za tražbine iz ugovora o posredovanju nekretnina nastupa protekom roka od 3 godine, a koji počinje teći od trenutka kada je ugovor o kupoprodaji nekretnine za koju se posredovalo sklopljen.

13
Sporna vrijednost ostavine na temelju koje se izračunava nužni dio · Izbor dana

Datum: 7.7.2022

Sud treba u ostavinskom postupku primjenom pravila o izračunavanju nužnog dijela utvrditi da li je nasljednik podmiren u svom nužnom dijelu. Tek ukoliko je među strankama sporna vrijednost ostavine na temelju koje se izračunava nužni dio bit će potrebno prekinuti ostavinski postupak i stranke uputit...

14
Izvanredni otkaz · Izbor dana

Datum: 5.7.2022

Valjana je i zakonita odluka poslodavca o izvanrednom otkazu koji se uručuje radniku u slučaju kada je poslodavac dokumentirao sve propuste radnika i kada je evidentno da isti imaju takvu težinu da se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati lakšim propustima.

15
Proglašenje oporuke · Izbor dana

Datum: 1.7.2022

Neovisno o tome što pojedini nasljednici osporavaju valjanost oporuke, istu je potrebno prije svega proglasiti, pa tek potom upućivati nasljednike u parnicu radi dokazivanja iznesenih tvrdnji o nevaljanosti oporuke.

16
Pružanje uzdržavanja · Izbor dana

Datum: 29.6.2022

Ne može se prihvatiti tvrdnja tužitelja da je pružio uzdržavanje, u slučaju kada je zapravo pružio drugoj osobi ono što joj inače pripada nakon odlaska u mirovinu i one usluge koje mu je ta osoba plaćala.

17
Djelomično rješenje o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 27.6.2022

Ukoliko je sastav ostavine u pogledu novčanih iznosa koji predstavljaju ostavinsku imovinu bio nesporan između nasljednika, tada je sud bio dužan, prije prekida ostavinskog postupka, donijeti djelomično rješenje o nasljeđivanju u odnosu na tu imovinu ostavitelja.

18
Bračna stečevina · Izbor dana

Datum: 23.6.2022

Činjenica da je određeni novčani iznos položen na računu jednog od supružnika, sama po sebi ne znači da se radi isključivo o njegovoj posebnoj imovini.

19
Roditelji kao nasljednici ostavitelja · Izbor dana

Datum: 20.6.2022

U situaciji kada iza ostavitelja nije ostao bračni drug, ostaviteljevi roditelji će naslijediti cijelu ostavinu na jednake dijelove, a ukoliko je jedan ostaviteljev roditelj umro prije ostavitelja, tada cjelokupnu ostavinu nasljeđuje drugi roditelj.

20
Odbačaj prijedloga za ovrhu · Izbor dana

Datum: 17.6.2022

Sud će odbaciti ovrhovoditeljev prijedlog za ovrhu ukoliko je nad ovršenikom otvoren postupak izvanredne uprave, a dospjela tražbina ovrhovoditelja ne potječe iz osnove radnog odnosa.

21
Pravna snaga usmene oporuke naspram pisane oporuke · Izbor dana

Datum: 14.6.2022

U sporu između oporučnih nasljednika, i to nasljednika temeljem pisane oporuke i nasljednika temeljem usmene oporuke, sud će uputiti u parnicu nasljednike usmene oporuke.

22
Prijedlog za promjenu predmeta ovrhe · Izbor dana

Datum: 10.6.2022

Rok od dva mjeseca za promjenom predmeta ovrhe je prekluzivne naravi. Stoga, ukoliko ovrhovoditelj podnese takav prijedlog izvan roka, sud će ga odbaciti.

23
Nužni dio · Izbor dana

Datum: 8.6.2022

Zakonski nasljednik, koji tvrdi da mu je povrijeđeno pravo na nužni dio, nije ovlašten tražiti nužni dio iz točno određenog dijela ostavinske imovine.

24
Davanje nasljedničke izjave po punomoćniku · Izbor dana

Datum: 6.6.2022

Punomoćnik nasljednika je ovlašten dati nasljedničku izjavu u ime i za račun nasljednika, s tim da na punomoći izdanoj od nasljednika mora biti javno ovjerovljen potpis nasljednika.

25
Ustup nasljednog dijela · Izbor dana

Datum: 2.6.2022

Izjavom nasljednika o ustupu nasljednog dijela i izjavom drugog nasljednika o prihvatu tog ustupljenog dijela ispunjeni su uvjeti da se ustupljeni nasljedni dio u rješenju o nasljeđivanju uruči nasljedniku koji se prihvatio ustupljenog dijela.

26
Javna isprava - izvadak iz zemljišnih knjiga · Izbor dana

Datum: 30.5.2022

Izvadak iz zemljišnih knjiga je javna isprava pa uvidom u istu sud donosi rješenje o nasljeđivanju. U povodu prigovora nasljednika kako u tom izvatku nije utvrđeno istinito stanje sud neće navedenog nasljednika uputiti u parnicu radi dokazivanja iznesene tvrdnje, nego će donijeti rješenje o nasljeđi...

27
Pravodoban poziv na ostavinsku raspravu · Izbor dana

Datum: 27.5.2022

Propuštanjem pravodobne dostave nasljedniku za ostavinsku raspravu javni bilježnik je onemogućen na ročištu koje uslijedi donijeti rješenje o nasljeđivanju i proglasiti isto pravomoćnim.

28
Punomoć za prodaju nekretnine · Izbor dana

Datum: 25.5.2022

Potpis prodavatelja nekretnine na punomoći koju daje punomoćniku mora biti ovjeren, te je nužno da je ista izdana upravo za konkretni pravni posao prodaje nekretnine prodavatelja.

29
Izvanredni otkaz uslijed izgubljenog povjerenja · Izbor dana

Datum: 18.5.2022

Valjana je odluka o izvanrednom otkazu koju je poslodavac uručio radniku, u slučaju kada je radnik onemogućio poslodavcu pristup dokumentaciji osjetljive naravi koja inače pripada poslodavcu, čime je izgubljeno povjerenje poslodavca u odnosu na radnika.

30
Obustava ovrhe · Izbor dana

Datum: 16.5.2022

Kada javni bilježnik dostavi ovršni spis sudu na daljnji rad zbog neurednosti prijedloga za ovrhu, sud treba pozvati ovrhovoditelja na ispravak tog prijedloga. Ukoliko sud propusti pozvati ovrhovoditelja na ispravak, a protekne rok od godinu dana, tada nema uvjeta da se obustavi ovrha uslijed protek...

31
Svjedoci oporuke · Izbor dana

Datum: 11.5.2022

Ukoliko su u oporuci naznačene osobe sa svojstvom svjedoka, tada se kao svjedoci oporuke mogu smatrati samo osobe koje su kao takve u oporuci naznačene.

32
Izvanredno otkazivanje radniku bez mogućnosti iznošenja obrane · Izbor dana

Datum: 9.5.2022

Obveza poslodavca da omogući radniku iznošenje obrane prije izvanrednog otkazivanja je relativna. Naime, poslodavac neće radniku omogućiti iznošenje obrane kada je očito da uslijed svih okolnosti proizlazi kako se iznošenjem obrane namjera poslodavca da izvanredno otkaže ugovor o radu ne bi promijen...

33
Učinak odricanja od nasljedstva · Izbor dana

Datum: 4.5.2022

Za nasljednike koji su se odrekli nasljedstva se smatra da nikada nisu niti bili nasljednici ostavitelja, pa se ostavinska imovina tako uručuje onim nasljednicima koji su se prihvatili nasljedstva.

34
Incidentalno pitanje vraćanja dara · Izbor dana

Datum: 2.5.2022

U ostavinskom postupku je moguće raspravljati pitanja vraćanja dara zbog povrede nužnog dijela samo ako su činjenice vezane uz navedeno pitanje nesporne, općepoznate ili se mogu utvrditi na temelju javnih ili javno ovjerovljenih isprava. U suprotnom, sud će stranke uputiti u parnicu radi utvrđenja s...

35
Povreda nužnog dijela · Izbor dana

Datum: 27.4.2022

Ukoliko su nasljednici, koji tvrde da im je povrijeđen nužni dio, upućeni u parnicu radi dokazivanja svojih tvrdnji i u toj parnici navedeni nasljednici dokažu svoje tvrdnje, tada će ostavinski sud tim nasljednicima uručiti njihov nužni dio, sve u udjelu prema utvrđenju parničnog suda.

36
Početak tijeka roka za protuovrhu · Izbor dana

Datum: 25.4.2022

Ovrha se smatra dovršenom prijenosom novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja te od tog trenutka teče rok od tri mjeseca, odnosno jedne godine, u kojem ovršenik može tražiti protuovrhu.

37
Dioba ostavinske imovine · Izbor dana

Datum: 21.4.2022

U ostavinskom postupku se ne vrši dioba ostavinske imovine prema sporazumu nasljednika.

38
Odricanje od nasljedstva i pravo predstavljanja · Izbor dana

Datum: 19.4.2022

Odricanjem od nasljedstva, koje je nasljednik ostavitelja učinio samo u svoje ime, ostvaruje se uvjet da sud pozove potomke tog nasljednika po pravu predstavljanja na očitovanje o nasljedstvu.

39
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 15.4.2022

Sretne i blagoslovljene blagdane želi Vam Vaš Notarius!

40
Uputa nasljednika u parnicu radi utvrđenja izvanknjižnog vlasništva ostavitelja · Izbor dana

Datum: 14.4.2022

U sporu nasljednika o činjenici da li je ostavitelj bio izvanknjižni vlasnik nekretnine, sud će uputiti u parnicu onog nasljednika čija je tvrdnja u suprotnosti s podacima o vlasništvu evidentiranim u zemljišnim knjigama.

41
Žalba izvan roka protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave · Izbor dana

Datum: 12.4.2022

Ovršenik je ovlašten i nakon nastupa pravomoćnosti podnijeti žalbu izvan roka protiv rješenja o ovrsi donesenog temeljem vjerodostojne isprave, ako je činjenica na kojoj se taj prigovor temelji nastala nakon donošenja rješenja o ovrsi. Međutim, ukoliko se žalba ovršenika ne temelji na činjenici koja...

42
Početak tijeka zastare uslijed ovršnog postupka · Izbor dana

Datum: 7.4.2022

Ukoliko se radi ostvarenja tražbine ovrhovoditelja vodi ovršni postupak koji nije pravomoćno obustavljen ili dovršen, tada još nije uopće započeo teći zastarni rok za tražbinu vjerovnika.

43
Naknadno pronađena oporuka · Izbor dana

Datum: 5.4.2022

Ostavinski sud neće ponovno voditi ostavinsku raspravu u slučaju kada se naknadno pronađe oporuka ostavitelja. U tom slučaju će se naknadno pronađena oporuka proglasiti i obavijestiti zainteresirane osobe da mogu svoja prava na temelju oporuke ostvarivati u parnici.

44
Sveopći pravni sljednik ostavitelja u ovrsi · Izbor dana

Datum: 30.3.2022

Sveopći pravni sljednik ostavitelja se ne može protiviti stupanju na mjesto ovršenika umjesto ostavitelja u ovrsi. No, prigovor novog ovršenika o zastari predmetne tražbine će se rješavati tek po pravomoćnosti rješenja o nastavku postupka sa sveopćim pravnim sljednikom kao novim ovršenikom.

45
Pravni interes trećih osoba u ostavinskom postupku · Izbor dana

Datum: 23.3.2022

Prijedlog trećih osoba, koje nisu stranke ostavinskog postupka, za pokretanjem ostavinskog postupka na nekretninama ostavitelja sud neće odbaciti, ukoliko je evidentno da te osobe imaju pravni interes da se pokrene postupak i utvrde nasljednici ostavitelja.

46
Spor o opsegu naknadno pronađene imovine · Izbor dana

Datum: 17.3.2022

Uvijek kada postoji spor nasljednika o činjenici da li određena imovina čini naknadno pronađenu imovinu ostavitelja - sud će odbiti prijedlog za raspoređivanje te imovine kao naknadno pronađene imovine ostavitelja.

47
Uputa u parnicu u povodu povrede nužnog dijela · Izbor dana

Datum: 14.3.2022

Ukoliko ostavitelj u oporuci izjavi da određenom zakonskom nasljedniku ne ostavlja ništa, uz tvrdnju da je taj nasljednik već namiren u nužnom dijelu, sud će u slučaju spora o toj činjenici namirenja nužnog dijela prekinuti ostavinski postupak. Isto tako, sud će uputiti oporučne nasljednike da dokaž...

48
Uskrata zastupanja u ostavinskom postupku · Izbor dana

Datum: 10.3.2022

U ostavinskom postupku, kao izvanparničnom postupku, podredno se primjenjuju pravila parničnog postupka. Upravo stoga, sud će uskratiti zastupanje osobama koje nisu odvjetnici odnosno koji nisu srodnici a koji su pravilima parničnog postupka ovlašteni na zastupanje.

49
Utvrđenje opsega ostavinske imovine · Izbor dana

Datum: 7.3.2022

Samo u ostavinskom predmetu ostavitelja se može utvrditi sastav ostavinske imovine ostavitelja i potom se ta imovina uručuje njegovim nasljednicima. Ono što bi eventualno ostavitelj stekao po precima je potrebno kao ostavinu utvrditi u predmetu ostaviteljevih predaka.

50
Manifestacijski zahtjev · Izbor dana

Datum: 2.3.2022

Sud će rješenjem naložiti poslodavcu kao tuženiku da dostavi u spis predmeta dokumentaciju koju radnik kao tužitelj traži, a ne raspolaže istom, i to ugovor o radu i pripadajuće anekse. Poslodavac će dostaviti navedenu dokumentaciju stoga što radnik ne može postaviti svoj tužbeni zahtjev prije nego ...

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta