Poredano po:

Broj dokumenata: 891

1
Darovanje nekretnine · Izbor dana

Datum: 29.3.2023

Usprkos tome što ugovor o darovanju nekretnine nije zaključen u valjanoj formi niti je ishođen upis prava vlasništva - takav ugovor proizvodi pravne učinke, stoga što je daroprimatelj u razumnom roku stupio u posjed nekretnine.

2
Donošenje odluke o pravima nasljednika · Izbor dana

Datum: 27.3.2023

Sud će u ostavinskom postupku o pravima uredno pozvanih osoba koje nisu došle na ročište raspraviti prema podacima kojima raspolaže te uzimajući u obzir njihove pisane izjave koje stignu do donošenja odluke.

3
Potvrda ovršnosti · Izbor dana

Datum: 23.3.2023

O prijedlogu ovršenika za ukidanje klauzule ovršnosti javnobilježničke isprave sud odlučuje temeljem odredbe čl. 54. st. 7. Zakona o javnom bilježništvu,s time da se u tom slučaju ograničava samo na ispitivanje da li su se stekli uvjeti za iskazivanje potvrde ovršnosti ili ne.

4
Uzdržavanje bivšeg izvanbračnog druga · Izbor dana

Datum: 20.3.2023

Ukoliko bivši izvanbračni supurug potražuje od bivše izvanbračne supruge da ga mjesečno uzdržava u određenom novčanom iznosu, sud će ga odbiti s njegovim tužbenim zahtjevom ukoliko isti ne doprinosi za uzdržavanje svoje maloljetne djece unazad tri godine te ukoliko je tuženica žrtva obiteljskog nasi...

5
Stvarna nadležnost · Izbor dana

Datum: 17.3.2023

Ukoliko su ovrhovoditelj i ovršenik pravne osobe, tada je javni bilježnik dužan povodom prigovora ovršenika protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, spis dostaviti nadležnom trgovačkom sudu.

6
Nasljeđivanje autorskog prava - aktivna legitimacija · Izbor dana

Datum: 15.3.2023

Činjenica da ugroženo autorsko pravo nije poimence navedeno u rješenju o nasljeđivanju nije odlučujuće za pitanje aktivne legitimacije tužitelja jer je rješenje o nasljeđivanju deklaratorno rješenje.

7
Potvrda pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi javnog bilježnika · Izbor dana

Datum: 13.3.2023

U slučaju kada se pravilnost dostave više ne može preispitivati jer predmet u kojem je javni bilježnik donio rješenje o ovrsi više ne postoji u fizičkom obliku, nije dopušteno teret dokaza da nikada nije primio javnobilježničko rješenje o ovrsi, stavljati na teret ovršeniku.

8
Ozljeda na radu · Izbor dana

Datum: 8.3.2023

U postupku je utvrđeno da je tužiteljica imala ozljedu na radu gdje se poskliznula i pala. Došlo je do kontuzije donjeg dijela leđa i zdjelice koja je evidentirana u medicinskoj dokumentaciji, dok nije dokazala da je uslijed pada došlo do prijeloma križne kosti.

9
Ovlasti javnog bilježnika kao povjerenika suda u ovrsi · Izbor dana

Datum: 6.3.2023

Ovršni sud može donijeti rješenje kojim se utvrđuje da je prijedlog za ovrhu povučen stoga što ovrhovoditelj nije postupio po pozivu javnog bilježnika na ispravak ili dopunu prijedloga za ovrhu.

10
Uvjet za nastavak parnice s nasljednicima ostavitelja · Izbor dana

Datum: 2.3.2023

Za pozivanje nasljednika na preuzimanje parničnog postupka iza ostavitelja nije nužno postojanje pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju donesenog iza ostavitelja, nego je dostatno tek da su nasljednici ostavitelja poznati sudu.

11
Izostanak prekida zastare · Izbor dana

Datum: 23.2.2023

Podnošenjem tužbe nije nastupio prekid zastare za tražbinu vjerovnika ukoliko je vjerovnik povukao svoju tužbu kojom je tražio isplatu navedene tražbine.

12
Utvrđenje istovjetnosti osobe ostavitelja · Izbor dana

Datum: 15.2.2023

U ostavinskom postupku, kao izvanparničnom postupku, dopušteno je utvrđivati istovjetnosti osobe ostavitelja s osobom navedenom u zemljišnim knjigama.

13
Obustava ovrhe uslijed nemogućnosti upisa zabilježbe ovrhe · Izbor dana

Datum: 13.2.2023

Ovršni sud će po službenoj dužnosti obustaviti ovrhu na nekretnini ovršenika, ukoliko je zemljišno knjižni sud rješenjem odbio upis zabilježbe ovrhe na predmetnoj nekretnini.

14
Nasljednici ostavitelja koji nije imao potomaka · Izbor dana

Datum: 9.2.2023

Ostavitelja, koji nije ostavio oporuku i nije imao potomaka, nasljeđuju njegovi roditelji i njegov bračni drug.

15
Raspoređivanje naknadno pronađene imovine temeljem oporuke · Izbor dana

Datum: 6.2.2023

U slučaju da naknadno pronađena imovina nije bila obuhvaćena oporukom, temeljem koje je prethodno raspoređena imovina među nasljednicima, onda će se naknadno pronađenu imovinu rasporediti nasljednicima temeljem zakonskog nasljeđivanja.

16
Ugovor o odricanju od nasljedstva · Izbor dana

Datum: 1.2.2023

Nema uvjeta za prekid ostavinskog postupka kada je među strankama sporno pitanje pravnih posljedica formalno valjanog ugovora o odricanju od nasljedstva.

17
Ugovor o zakupu poslovnog prostora kao ovršna isprava · Izbor dana

Datum: 30.1.2023

Privatna isprava, kao što je ugovor o zakupu poslovnog prostora, solemnizacijom kod javnog bilježnika i ugovaranjem klauzule exequendi postaje ovršna isprava.

18
Pobijanje utvrđenja iz pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 26.1.2023

Utvrđenja pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju može pobijati jedino stranka koja nije vezana pravomoćnošću tog rješenja, odnosno ona osoba koja nije bila stranka pravomoćno okončanog ostavinskog postupka.

19
Ovlasti javnog bilježnika · Izbor dana

Datum: 23.1.2023

Javni bilježnik nije ovlašten pozvati ovrhovoditelja na dopunu ovršnog prijedloga ukoliko isti ne sadrži sve što je propisano odredbom čl. 39. Ovršnog zakona.

20
Prekid ovršnog postupka · Izbor dana

Datum: 18.1.2023

Ukoliko je ovrhovoditelj prestao postojati zbog pripajanja drugom trgovačkom društvu, tada će ovršni sud utvrditi prekid postupka i pozvati pravnog slijednika ovrhovoditelja na preuzimanje ovršnog postupka.

21
Sklapanje ugovora o radu s članom uprave · Izbor dana

Datum: 16.1.2023

Ugovor o radu će u ime poslodavca sklopiti nadzorni odbor, odnosno skupština društva s ograničenom odgovornošću, u slučaju kada je druga ugovorna strana član uprave.

22
Osporavanje položaja zakonskog nasljednika · Izbor dana

Datum: 12.1.2023

Nasljednici su ovlašteni osporavati položaj zakonskog nasljednika drugom sunasljedniku. U povodu takvog prigovora sud će stranke uputiti u parnicu, i to onog nasljednika koji osporava nasljedstvo sunasljedniku koji izvodom iz matice rođenih dokazuje srodstvo s ostaviteljem.

23
Utvrđenje srodstva ostavitelja i nasljednika · Izbor dana

Datum: 4.1.2023

Činjenica srodstva ostavitelja i nasljednika se dokazuje temeljem izvatka iz matice rođenih, dok se ta činjenica može pobiti eventualnom odlukom suda kojom je osporeno srodstvo.

24
Sudski raskid radnog odnosa · Izbor dana

Datum: 2.1.2023

Ukoliko tuženik tijekom postupka istakne zahtjev za sudski raskid ugovora, u okolnostima konkretnog spora radi se o protutužbenom zahtjevu.

25
Uputa oporučnog nasljednika u parnicu · Izbor dana

Datum: 29.12.2022

Sud će oporučnog nasljednika uputiti u parnicu radi dokazivanja tvrdnje da je zakonski nasljednik namiren u nužnom dijelu, upravo stoga što je pravo na nužni dio zakonsko pravo zakonskog nasljednika koje mu oporučni nasljednik pobija.

26
Pobijanje javne oporuke u ostavini · Izbor dana

Datum: 27.12.2022

Radi utvrđenja ništetnosti javne oporuke ostavitelja, sačinjene kod javnog bilježnika, ostavinski sud će u parnicu uputiti zakonske nasljednike koji pobijaju tu oporuku.

27
Odricanje od zastare · Izbor dana

Datum: 22.12.2022

Priznanjem obveza po računima nakon što je nastupila zastara i to potpisivanjem Izvoda otvorenih stavki vjerovnika nakon nastupa zastare, dužnik se odrekao zastare pa više ne može isticati prigovor zastare.

28
Čestitka! · Izbor dana

Datum: 21.12.2022

U ime tvrtke Lexpera, djelatnici portala NOTARIUS žele Vam mir i radost za Božić te puno uspjeha u nadolazećoj godini!  Hvala Vam na povjerenju i dobroj suradnji.

29
Proglašenje nestale osobe umrlom · Izbor dana

Datum: 19.12.2022

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ovlaštena je sama pokrenuti postupak radi proglašenja nestale osobe umrlom u slučaju kada se radi o njezinom imovinskopravnom interesu.

30
Prava zakonskih nasljednika · Izbor dana

Datum: 15.12.2022

U ostavinskom postupku sud je dužan prema izjavama zakonskih nasljednika utvrditi rodoslovlje, sastav ostavinske imovine i uzeti nasljedničke izjave te donijeti rješenje o nasljeđivanju kojom raspoređuje ostavinsku imovinu zakonskim nasljednicima i na taj način nasljednici stječu legitimaciju za vođ...

31
Ostvarenje prava iz oporuke · Izbor dana

Datum: 12.12.2022

Neće se provoditi novi ostavinski postupak kada se pronađe oporuka ostavitelja, nego će se oporuka ostavitelja proglasiti i zainteresirane osobe upozoriti da svoja prava na temelju oporuke mogu ostvariti u posebnoj parnicu.

32
Ovlasti javnog bilježnika u ostavinskom postupku u pogledu nadležnosti · Izbor dana

Datum: 8.12.2022

Javni bilježnik kao povjerenik suda u ostavinskom postupku nije ovlašten samostalno donijeti odluku o nenadležnosti suda za postupanje, nego takvu odluku donosi sud.

33
Redoslijed rješavanja spornih pitanja u ostavinskom postupku · Izbor dana

Datum: 5.12.2022

U povodu više spornih pitanja, prvo je nužno odlučiti o pitanju valjanosti oporuke ostavitelja i ugovora o doživotnom uzdržavanju, pa tek poslije će sud riješiti pitanje da li je pojedini nasljednik namiren u svom nužnom dijelu.

34
Vještačenje radi utvrđenja prava na nužni dio · Izbor dana

Datum: 1.12.2022

Vještačenje sporne visine vrijednosti cjelokupne imovine ostavitelja je nužno i bez istoga sud ne može donijeti valjanu odluku u parničnom postupku koji se vodi radi utvrđenja spornog prava na nužni dio.

35
Utvrđenje izvanbračnog druga ostavitelja · Izbor dana

Datum: 28.11.2022

Budući da je izvanbračna zajednica zakonom određena kao zajednica neoženjenog muškarca i neudane žene, to nikako nasljednikom ostavitelja ne može biti osoba koja je u braku i ujedno tvrdi da je bila izvanbračni drug ostavitelja.

36
Obiteljska mirovina - razlozi za obnovu postupka · Izbor dana

Datum: 23.11.2022

Okolnost da je tužitelj naknadno saznao da bi za njega bilo povoljnije da je ostvario osobnu starosnu mirovinu uz isplatu naslijeđenih sredstava iz drugog stupa mirovinskog osiguranja pokojne supruge, nije nova činjenica niti dokaz koja bi bila razlog za obnovu postupka određivanja obiteljske mirovi...

37
Nastavak ovrhe po isteku suglasne odgode · Izbor dana

Datum: 21.11.2022

Odgoda ovrhe temeljem suglasnog prijedloga stranaka će se odrediti ukoliko ovrhovoditelj pristane na ovršenikov prijedlog za odgodu, te istekom roka na koji je ovrha odgođena, sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o nastavku ovrhe.

38
Uručenje pripadajućeg zakonskog nasljednog dijela · Izbor dana

Datum: 16.11.2022

Zakonskim nasljednicima koji se ne odazovu pozivu na davanje nasljedničkih izjava, niti iste dostave pisanim putem, sud će uručiti pripadajući zakonski dio.

39
Iznošenje novih činjenica u žalbi protiv rješenja o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 14.11.2022

Stranke ostavinskog postupka nisu ovlaštene u žalbi u iznositi nove činjenice, osim ako se ne te nove činjenice ne odnose na bitne povrede odredaba parničnog postupka.

40
Imovina ostavitelja koja je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 10.11.2022

Imovina ostavitelja koja je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju nema status ostavine u trenutku smrti ostavitelja.

41
Pogrešno naznačeno ime ovršenika u prijedlogu za ovrhu · Izbor dana

Datum: 3.11.2022

U povodu pogrešno navedenog imena ovršenika u prijedlogu za ovrhu - sud će pozvati ovrhovoditelja na ispravak, ukoliko je provjerom OIB-a očigledno da nema spora o identitetu ovršenika. Zbog ovakve pogreške ovrhovoditelja sud nije ovlašten odbaciti prijedlog za ovrhu.

42
Ovjerena nasljednička izjava · Izbor dana

Datum: 31.10.2022

Potpis nasljednika na punomoći za davanje nasljedničke izjave mora biti javno ovjerovljen - u protivnom nasljednička izjava dana po punomoćniku neće biti valjana.

43
Ovlasti javnog bilježnika u pogledu uređenja prijedloga za ovrhu · Izbor dana

Datum: 27.10.2022

Javni bilježnik nije ovlašten pozivati punomoćnika ovrhovoditelja da uredi prijedlog za ovrhu nego će neuredan prijedlog za ovrhu proslijediti nadležnom sudu na daljnje postupanje.

44
Spor nasljednika o sastavu ostavine i nužnom dijelu · Izbor dana

Datum: 24.10.2022

U slučaju kada jedan od nasljednika postavi sporni zahtjev za nužni dio i povrat dara učinjenog drugom nasljedniku od ostavitelja - tada zapravo postoji spor između nasljednika o sastavu ostavine i povredi nužnog dijela.

45
Otkaz ugovora o radu zbog nedolaska na posao u uvjetima epidemije · Izbor dana

Datum: 20.10.2022

Kod testa razmjernosti radi ocjene koje je pravo (pravo na rad tužiteljice ili pravo ostalih zaposlenika na zaštitu zdravlja) od veće važnosti proizlazi nedvojbeni zaključak da prednost mora imati pravo svih zaposlenika na zaštitu zdravlja u okolnostima epidemije COVID-19. Obveza testiranja, pa niti...

46
Sklapanje glavnog ugovora i sklapanje predugovora · Izbor dana

Datum: 17.10.2022

Ukoliko predugovor sadrži sve bitne sastojke glavnog ugovora to ne znači da su stranke automatizmom zaključile i glavni ugovor, a posebice ako su ugovorile da će se glavni ugovor zaključiti u određenom roku nakon potpisa i ovjere predugovora.

47
Ovrha radi ostvarivanja suposjeda cijele nekretnine · Izbor dana

Datum: 13.10.2022

Prilikom provođenja ovrhe radi predaje suposjeda nekretnine ovrhovoditelju nije nužno postojanje odluke o načinu izvršavanja suposjeda svih suvlasnika na cijeloj nekretnini.

48
Predugovor o kupoprodaji nekretnine · Izbor dana

Datum: 10.10.2022

Ukoliko isprava naslovljena kao priznanica o uplati kapare, nije potpisana od strane prodavateljice - vlasnice nekretnine, tada ista, zbog nedostatka forme, ne predstavlja pravovaljani predugovor o kupoprodaji nekretnine.

49
Nastup smrti ovršenika nakon podnošenja prijedloga za ovrhu · Izbor dana

Datum: 6.10.2022

Ukoliko je ovršenik preminuo nakon podnošenja prijedloga za ovrhu, tada nema uvjeta za obustavu ovrhe, nego će sud odrediti prekid ovršnog postupka, koji će opet trajati do nastavka postupka s nasljednikom ovršenika.

50
Ovlasti ostavinskog suda naspram javnog bilježnika kao povjerenika suda · Izbor dana

Datum: 3.10.2022

Ostavinski sud je ovlašten ukinuti rješenje javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku čak i kada je stranka priznala pravomoćnost tog rješenja.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta