Poredano po:

Broj dokumenata: 858

1
Vještačenje radi utvrđenja prava na nužni dio · Izbor dana

Datum: 1.12.2022

Vještačenje sporne visine vrijednosti cjelokupne imovine ostavitelja je nužno i bez istoga sud ne može donijeti valjanu odluku u parničnom postupku koji se vodi radi utvrđenja spornog prava na nužni dio.

2
Utvrđenje izvanbračnog druga ostavitelja · Izbor dana

Datum: 28.11.2022

Budući da je izvanbračna zajednica zakonom određena kao zajednica neoženjenog muškarca i neudane žene, to nikako nasljednikom ostavitelja ne može biti osoba koja je u braku i ujedno tvrdi da je bila izvanbračni drug ostavitelja.

3
Obiteljska mirovina - razlozi za obnovu postupka · Izbor dana

Datum: 23.11.2022

Okolnost da je tužitelj naknadno saznao da bi za njega bilo povoljnije da je ostvario osobnu starosnu mirovinu uz isplatu naslijeđenih sredstava iz drugog stupa mirovinskog osiguranja pokojne supruge, nije nova činjenica niti dokaz koja bi bila razlog za obnovu postupka određivanja obiteljske mirovi...

4
Nastavak ovrhe po isteku suglasne odgode · Izbor dana

Datum: 21.11.2022

Odgoda ovrhe temeljem suglasnog prijedloga stranaka će se odrediti ukoliko ovrhovoditelj pristane na ovršenikov prijedlog za odgodu, te istekom roka na koji je ovrha odgođena, sud će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o nastavku ovrhe.

5
Uručenje pripadajućeg zakonskog nasljednog dijela · Izbor dana

Datum: 16.11.2022

Zakonskim nasljednicima koji se ne odazovu pozivu na davanje nasljedničkih izjava, niti iste dostave pisanim putem, sud će uručiti pripadajući zakonski dio.

6
Iznošenje novih činjenica u žalbi protiv rješenja o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 14.11.2022

Stranke ostavinskog postupka nisu ovlaštene u žalbi u iznositi nove činjenice, osim ako se ne te nove činjenice ne odnose na bitne povrede odredaba parničnog postupka.

7
Imovina ostavitelja koja je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 10.11.2022

Imovina ostavitelja koja je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju nema status ostavine u trenutku smrti ostavitelja.

8
Pogrešno naznačeno ime ovršenika u prijedlogu za ovrhu · Izbor dana

Datum: 3.11.2022

U povodu pogrešno navedenog imena ovršenika u prijedlogu za ovrhu - sud će pozvati ovrhovoditelja na ispravak, ukoliko je provjerom OIB-a očigledno da nema spora o identitetu ovršenika. Zbog ovakve pogreške ovrhovoditelja sud nije ovlašten odbaciti prijedlog za ovrhu.

9
Ovjerena nasljednička izjava · Izbor dana

Datum: 31.10.2022

Potpis nasljednika na punomoći za davanje nasljedničke izjave mora biti javno ovjerovljen - u protivnom nasljednička izjava dana po punomoćniku neće biti valjana.

10
Ovlasti javnog bilježnika u pogledu uređenja prijedloga za ovrhu · Izbor dana

Datum: 27.10.2022

Javni bilježnik nije ovlašten pozivati punomoćnika ovrhovoditelja da uredi prijedlog za ovrhu nego će neuredan prijedlog za ovrhu proslijediti nadležnom sudu na daljnje postupanje.

11
Spor nasljednika o sastavu ostavine i nužnom dijelu · Izbor dana

Datum: 24.10.2022

U slučaju kada jedan od nasljednika postavi sporni zahtjev za nužni dio i povrat dara učinjenog drugom nasljedniku od ostavitelja - tada zapravo postoji spor između nasljednika o sastavu ostavine i povredi nužnog dijela.

12
Otkaz ugovora o radu zbog nedolaska na posao u uvjetima epidemije · Izbor dana

Datum: 20.10.2022

Kod testa razmjernosti radi ocjene koje je pravo (pravo na rad tužiteljice ili pravo ostalih zaposlenika na zaštitu zdravlja) od veće važnosti proizlazi nedvojbeni zaključak da prednost mora imati pravo svih zaposlenika na zaštitu zdravlja u okolnostima epidemije COVID-19. Obveza testiranja, pa niti...

13
Sklapanje glavnog ugovora i sklapanje predugovora · Izbor dana

Datum: 17.10.2022

Ukoliko predugovor sadrži sve bitne sastojke glavnog ugovora to ne znači da su stranke automatizmom zaključile i glavni ugovor, a posebice ako su ugovorile da će se glavni ugovor zaključiti u određenom roku nakon potpisa i ovjere predugovora.

14
Ovrha radi ostvarivanja suposjeda cijele nekretnine · Izbor dana

Datum: 13.10.2022

Prilikom provođenja ovrhe radi predaje suposjeda nekretnine ovrhovoditelju nije nužno postojanje odluke o načinu izvršavanja suposjeda svih suvlasnika na cijeloj nekretnini.

15
Predugovor o kupoprodaji nekretnine · Izbor dana

Datum: 10.10.2022

Ukoliko isprava naslovljena kao priznanica o uplati kapare, nije potpisana od strane prodavateljice - vlasnice nekretnine, tada ista, zbog nedostatka forme, ne predstavlja pravovaljani predugovor o kupoprodaji nekretnine.

16
Nastup smrti ovršenika nakon podnošenja prijedloga za ovrhu · Izbor dana

Datum: 6.10.2022

Ukoliko je ovršenik preminuo nakon podnošenja prijedloga za ovrhu, tada nema uvjeta za obustavu ovrhe, nego će sud odrediti prekid ovršnog postupka, koji će opet trajati do nastavka postupka s nasljednikom ovršenika.

17
Ovlasti ostavinskog suda naspram javnog bilježnika kao povjerenika suda · Izbor dana

Datum: 3.10.2022

Ostavinski sud je ovlašten ukinuti rješenje javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku čak i kada je stranka priznala pravomoćnost tog rješenja.

18
Zabilježba postojanja ugovora o doživotnom uzdržavanju · Izbor dana

Datum: 29.9.2022

Upis zabilježbe postojanja ugovora o doživotnom uzdržavanju u zemljišnoj knjizi nema učinak čuvanja prvenstvenog reda upisa.

19
Javnobilježničko osiguranje na nekretnini upisanoj u zemljišnu knjigu · Izbor dana

Datum: 26.9.2022

Javnobilježničko osiguranje na nekretnini upisanoj u zemljišnoj knjizi provodi se po pravilima iz Zakona o javnom bilježništvu, a ne po pravilima iz Ovršnog zakona.

20
Ovlasti predmnijevanog vlasnika u ovrsi · Izbor dana

Datum: 22.9.2022

Predmnijevani vlasnik je ovlašten štititi svoju nekretninu koja je predmet ovrhe te će se istome pružiti pravna zaštita kada u postupku dokaže da je ovrhovoditelj bio nesavjestan, odnosno da je zlouporabio svoje pravo.

21
Spor o pravu na nužni dio · Izbor dana

Datum: 19.9.2022

Spor nasljednika o tome da li je pojedini nasljednik namiren u svom nužnom dijelu se ne može riješiti u ostavinskom postupku nego će ostavinski sud uputiti nasljednike u parnicu radi rješavanja tog spora.

22
Odgovornost suvlasnika · Izbor dana

Datum: 15.9.2022

Suvlasnici nekretnine koji su tu nekretninu stekli nasljeđivanjem odgovaraju za obveze proizašle iz vlasništva nekretnine razmjerno svojim suvlasničkim dijelovima, dok će odgovornost istih biti solidarna ukoliko su nasljednici stekli u suvlasništvo posebni dio nekretnine.

23
Utvrđenje opsega ostavinske imovine · Izbor dana

Datum: 12.9.2022

Prije nego što se donese rješenje kojim se raspoređuje imovina ostavitelja, nužno je da se nasljednici upoznaju sa cjelokupnom ostavinskom imovinom i u pogledu cjelokupne ostavinske imovine daju svoje nasljedničke izjave.

24
Materijalno pravna valjanost oporuke · Izbor dana

Datum: 8.9.2022

Ostavinski sud ne pazi po službenoj dužnosti na eventualnu materijalnu nevaljanost oporuke, a budući da je eventualna nevaljanost oporuke materijalno pravno pitanje - o tom pitanju se raspravlja u parnici.

25
Ovrha na novčanim sredstvima · Izbor dana

Datum: 5.9.2022

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima primjenjuje se na sve ovršne odluke, odnosno i na one odluke koje su postale ovršne prije 15. listopada 2012.

26
Spor nasljednika o primjeni prava · Izbor dana

Datum: 1.9.2022

U povodu spora o primjeni prava, koji nastane između nasljednika, sud neće iste upućivati u parnicu, nego će ostavinski sud riješiti taj spor pravilnom primjenom prava, pa će potom donijeti rješenje o nasljeđivanju.

27
Nenadležnost za provođenje ostavinskog postupka · Izbor dana

Datum: 29.8.2022

Država u kojoj je ostavitelj imao svoje uobičajeno boravište u trenutku smrti ima nadležnost odlučivati o nasljeđivanju u cijelosti.

28
Utvrđenje vrijednosti i stanja darovane nekretnine · Izbor dana

Datum: 25.8.2022

Prilikom utvrđenja eventualne povrede nužnog dijela darovanjem nekretnine sud će vrijednost darovane nekretnine utvrditi prema času smrti ostavitelja, a prema njenom stanju u trenutku darovanja.

29
Vrijednost naslijeđene imovine · Izbor dana

Datum: 22.8.2022

U parničnom postupku u koji je nakon smrti prvobitnog tuženika stupio na njegovo mjesto njegov zakonski nasljednik, sud nije ovlašten utvrditi vrijednost naslijeđene imovine tog zakonskog nasljednika na temelju izjave o vrijednosti ostavinske imovine koju su tijekom ostavinskog postupka dali nasljed...

30
Načelo jedinstva nekretnine · Izbor dana

Datum: 18.8.2022

Vlasnici zemljišta i zgrade na tom zemljištu ne mogu biti različite osobe, niti suvlasnički omjeri tih suvlasnika zemljišta i zgrade mogu biti različiti, te će se stoga odbiti svi prijedlozi za upis kojima bi se kršilo to načelo jedinstva nekretnine.

31
Osporavanje oporuke ostavitelja · Izbor dana

Datum: 16.8.2022

Smatra se da je manje vjerojatno pravo zakonskog nasljednika koji je osporio pismenu oporuku ostavitelja koja je proglašena tijekom ostavinskog postupka u odnosu na prava ostalih nasljednika koji su priznali oporuku ostavitelja istinitom i pravno valjanom.

32
Spor o opsegu ostavinske imovine · Izbor dana

Datum: 8.8.2022

Nema uvjeta za prekidom ostavinskog postupka radi spora nasljednika o opsegu ostavinske imovine s osnove bračne stečevine, ukoliko u ostavinskom postupku koji se vodio iza bračnog druga ostavitelja isti nasljednici nisu smatrali spornim opseg iste ostavinske imovine.

33
Izvanredni otkaz ugovora o radu zbog izostanka s radnog mjesta · Izbor dana

Datum: 3.8.2022

Valjana je odluka poslodavca o izvanrednom otkazu ugovora o radu u slučaju izostanka radnika s radnog mjesta za razdoblje od dva dana za koje radnik nije pribavio potvrdu liječnika o privremenoj nesposobnosti za rad.

34
Nasljednička tužba · Izbor dana

Datum: 1.8.2022

Tužba nužnog nasljednika podignuta radi vraćanja dara s osnove povrede nužnog dijela se postavlja radi činidbe koja se sastoji u vraćanju dara, te stoga tužitelj treba petitom zatražiti od suda da obveže tuženika upravo na činidbu vraćanja dara.

35
Dostava putem oglasne ploče · Izbor dana

Datum: 28.7.2022

Ukoliko sud ne uspije izvršiti dostavu na adresu tuženika navedenu u tužbi, dostava će se pokušati prema podacima JRO-a, pa ukoliko i ta dostava ne bude uspješna onda će sud po proteku roka od 30 dana ponovno pokušati dostaviti pismeno tuženiku. Tek ukoliko i tako ponovljena dostava bude neuspješna ...

36
Sastav ostavine - tražbine po računima · Izbor dana

Datum: 25.7.2022

Kada ostavinu čine samo tražbine po računu, postupa se kao da su ostale samo pokretnine iza ostavitelja, što znači da su se ostvarile pretpostavke da se ne provodi po službenoj dužnosti ostavinska rasprava iza ostavitelja.

37
Ozljeda na radu · Izbor dana

Datum: 21.7.2022

Ozljeda radnika nastala izvan radnog vremena uslijed obavljanja posla koji nije bilo u opisu radnih zadataka radnika se ne može smatrati ozljedom na radu ili u vezi rada.

38
Ugovor o odricanju od nasljedstva naspram oporučnih raspolaganja · Izbor dana

Datum: 19.7.2022

Oporučna raspolaganja ostavitelja učinjena u korist nasljednika s kojim je ostavitelj već prije sklopio ugovor o odricanju od nasljedstva - nemaju pravnog učinka.

39
Održavanje pljenidbe pokretnina ovršenika u odsutnosti ovrhovoditelja · Izbor dana

Datum: 15.7.2022

Sud ne može obustaviti ovrhu ukoliko ovrhovoditelj ne pristupi na pljenidbu pokretnina ovršenika, ako je ovrhovoditelj opravdao izostanak i predložio održavanje uredovanja u njegovoj odsutnosti. No, ukoliko ovrhovoditelj izostane pri idućem uredovanju radi pljenidbe pokretnina ovršenika tada će se o...

40
Učinak pravomoćne presude na oporučnog nasljednika · Izbor dana

Datum: 13.7.2022

Učinci pravomoćne presude se proširuju i na oporučnog nasljednika kao građansko pravnog sukcesora preminule stranke pod uvjetom da je do sukcesije došlo nakon nastupa pravomoćnosti navedene presude.

41
Nastup zastare za tražbine iz ugovora o posredovanju · Izbor dana

Datum: 11.7.2022

Zastara za tražbine iz ugovora o posredovanju nekretnina nastupa protekom roka od 3 godine, a koji počinje teći od trenutka kada je ugovor o kupoprodaji nekretnine za koju se posredovalo sklopljen.

42
Sporna vrijednost ostavine na temelju koje se izračunava nužni dio · Izbor dana

Datum: 7.7.2022

Sud treba u ostavinskom postupku primjenom pravila o izračunavanju nužnog dijela utvrditi da li je nasljednik podmiren u svom nužnom dijelu. Tek ukoliko je među strankama sporna vrijednost ostavine na temelju koje se izračunava nužni dio bit će potrebno prekinuti ostavinski postupak i stranke uputit...

43
Izvanredni otkaz · Izbor dana

Datum: 5.7.2022

Valjana je i zakonita odluka poslodavca o izvanrednom otkazu koji se uručuje radniku u slučaju kada je poslodavac dokumentirao sve propuste radnika i kada je evidentno da isti imaju takvu težinu da se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati lakšim propustima.

44
Proglašenje oporuke · Izbor dana

Datum: 1.7.2022

Neovisno o tome što pojedini nasljednici osporavaju valjanost oporuke, istu je potrebno prije svega proglasiti, pa tek potom upućivati nasljednike u parnicu radi dokazivanja iznesenih tvrdnji o nevaljanosti oporuke.

45
Pružanje uzdržavanja · Izbor dana

Datum: 29.6.2022

Ne može se prihvatiti tvrdnja tužitelja da je pružio uzdržavanje, u slučaju kada je zapravo pružio drugoj osobi ono što joj inače pripada nakon odlaska u mirovinu i one usluge koje mu je ta osoba plaćala.

46
Djelomično rješenje o nasljeđivanju · Izbor dana

Datum: 27.6.2022

Ukoliko je sastav ostavine u pogledu novčanih iznosa koji predstavljaju ostavinsku imovinu bio nesporan između nasljednika, tada je sud bio dužan, prije prekida ostavinskog postupka, donijeti djelomično rješenje o nasljeđivanju u odnosu na tu imovinu ostavitelja.

47
Bračna stečevina · Izbor dana

Datum: 23.6.2022

Činjenica da je određeni novčani iznos položen na računu jednog od supružnika, sama po sebi ne znači da se radi isključivo o njegovoj posebnoj imovini.

48
Roditelji kao nasljednici ostavitelja · Izbor dana

Datum: 20.6.2022

U situaciji kada iza ostavitelja nije ostao bračni drug, ostaviteljevi roditelji će naslijediti cijelu ostavinu na jednake dijelove, a ukoliko je jedan ostaviteljev roditelj umro prije ostavitelja, tada cjelokupnu ostavinu nasljeđuje drugi roditelj.

49
Odbačaj prijedloga za ovrhu · Izbor dana

Datum: 17.6.2022

Sud će odbaciti ovrhovoditeljev prijedlog za ovrhu ukoliko je nad ovršenikom otvoren postupak izvanredne uprave, a dospjela tražbina ovrhovoditelja ne potječe iz osnove radnog odnosa.

50
Pravna snaga usmene oporuke naspram pisane oporuke · Izbor dana

Datum: 14.6.2022

U sporu između oporučnih nasljednika, i to nasljednika temeljem pisane oporuke i nasljednika temeljem usmene oporuke, sud će uputiti u parnicu nasljednike usmene oporuke.

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta